Aller au contenu

Annexe:Systèmes d’écriture

Définition, traduction, prononciation, anagramme et synonyme sur le dictionnaire libre Wiktionnaire.

Code[modifier le wikicode]

Braille[modifier le wikicode]

 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · -  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·

Abjads[modifier le wikicode]

Arabe[modifier le wikicode]

→ voir Annexe:Alphabet arabe

ا · ب · ت · ث · ج · ح · خ · د · ذ · ر · ز · س · ش · ص · ض · ط · ظ · ع · غ · ف · ق · ك · ل · م · ن · ه · و · ي

Hébreu[modifier le wikicode]

ת · ש · ר · ק · ץ · צ · ף · פ · ע · ס · ן · נ · ם · מ · ל · ך · כ · י · ט · ח · ז · ו · ה · ד · ג · ב · א

Ougaritique[modifier le wikicode]

𐎀 · 𐎁 · 𐎂 · 𐎃 · 𐎄 · 𐎅 · 𐎆 · 𐎇 · 𐎈 · 𐎉 · 𐎊 · 𐎋 · 𐎌 · 𐎍 · 𐎎 · 𐎏 · 𐎐 · 𐎑 · 𐎒 · 𐎓 · 𐎔 · 𐎕 · 𐎖 · 𐎗 · 𐎘 · 𐎙 · 𐎚 · 𐎛 · 𐎜 · 𐎝

Phénicien[modifier le wikicode]

→ voir Annexe:Alphabet phénicien 𐤕 · 𐤔 · 𐤓 · 𐤒 · 𐤑 · 𐤐 · 𐤏 · 𐤎 · 𐤍 · 𐤌 · 𐤋 · 𐤊 · 𐤉 · 𐤈 · 𐤇 · 𐤆 · 𐤅 · 𐤄 · 𐤃 · 𐤂 · 𐤁 · 𐤀

Syriaque[modifier le wikicode]

araméen, araméen samaritain, chaldéen néo-araméen, syriaque classique, syriaque

ܐ  (âlaph) · ܒ (bêth) · ܓ (gâmal) · ܕ (dâlath) · ܗ (hê) · ܘ (waw) · ܙ (zaïn) · ܚ (hhêth) · ܛ (ttêth) · ܝ (yoûdh) · ܟ (kâph) · ܠ (lâmadh) · ܡ (mîm) · ܢ (noûn) · ܣ (semkath) · ܥ (’ê) · ܦ (pê) · ܨ (ssadhê) · ܩ (qoûph) · ܪ (rîch) · ܫ (chîn) · ܬ (taw) · ܭ (bhâth) · ܮ (ghâmal) · ܯ (dhâlath)

Alphabets[modifier le wikicode]

Arménien[modifier le wikicode]

arménien, arménien ancien

Ա · Բ · Գ · Դ · Ե · Զ · Է · Ը · Թ · Ժ · Ի · Լ · Խ · Ծ · Կ · Հ · Ձ · Ղ · Ճ · Մ · Յ · Ն · Շ · Ո · Չ · Պ · Ջ · Ռ · Ս · Վ · Տ · Ր · Ց · Ւ · Փ · Ք · Օ · Ֆ

ա · բ · գ · դ · ե · զ · է · ը · թ · ժ · ի · լ · խ · ծ · կ · հ · ձ · ղ · ճ · մ · յ · ն · շ · ո · չ · պ · ջ · ռ · ս · վ · տ · ր · ց · ւ · փ · ք · օ · ֆ

Birman[modifier le wikicode]

birman, mon

က (ka) ·  (kha) ·  (ga) ·  (gha) ·  (nga) ·  (tcha) ·  (tchha) ·  (dja) ·  (djha) ·  (ña) ·  (ñña) ·  (tta) ·  (ttha) ·  (dda) ·  (ddha) ·  (nna) ·  (ta) ·  (tha) ·  (da) ·  (dha) ·  (na) ·  (pa) ·  (pha) ·  (ba) ·  (bha) ·  (ma) ·  (ya) ·  (ra) ·  (la) ·  (wa) ·  (sa) ·  (ha) ·  (lla) ·  (â) ·  (i) ·  (î) ·  (ou) ·  (oû) ·  (é) ·  (o) ·  (aou) ·  (ça) ·  (cha) ·  (r) ·  (rr) ·  (l) ·  (ll)

Carien[modifier le wikicode]

𐊠 · 𐊡 · 𐊢 · 𐊣 · 𐊤 · 𐊥 · 𐊦 · 𐊧 · 𐊨 · 𐊩 · 𐊪 · 𐊫 · 𐊬 · 𐊭 · 𐊮 · 𐊯 · 𐊰 · 𐊱 · 𐊲 · 𐊳 · 𐊴 · 𐊵 · 𐊶 · 𐊷 · 𐊸 · 𐊹 · 𐊺 · 𐊻 · 𐊼 · 𐊽 · 𐊾 · 𐊿 · 𐋀 · 𐋁 · 𐋂 · 𐋃 · 𐋄 · 𐋅 · 𐋆 · 𐋇 · 𐋈 · 𐋉 · 𐋊 · 𐋋 · 𐋌 · 𐋍 · 𐋎 · 𐋏 · 𐋐

Cyrillique[modifier le wikicode]

→ voir Annexe:Alphabets cyrilliques

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ы · Ь · Э · Ю · Я

а · б · в · г · д · е · ж · з · и · й · к · л · м · н · о · п · р · с · т · у · ф · х · ц · ч · ш · щ · ъ · ы · ь · э · ю · я

Géorgien[modifier le wikicode]

géorgien, laze, mingrélien, svane

 (an) ·  (ban) ·  (gan) ·  (don) ·  (èn) ·  (vin) ·  (zén) ·  (than) ·  (in) ·  (k’an) ·  (lass) ·  (man) ·  (nar) ·  (on) ·  (p’ar) ·  (jan) ·  (raé) ·  (san) ·  (t’ar) ·  (oun) ·  (phar) ·  (khar) ·  (ghan) ·  (q’ar) ·  (chin) ·  (tchin) ·  (tsin) ·  (dzil) ·  (ts’il) ·  (tch’ar) ·  (khan) ·  (djan) ·  (haé) ·  (hé) ·  (ié) ·  (wié) ·  (qar) ·  (hoé) ·  (fi) ·  (yn) ·  (elifi) ·  (gan culbuté) ·  (’aïn)

Gotique[modifier le wikicode]

𐌰 · 𐌱 · 𐌲 · 𐌳 · 𐌴 · 𐌵 · 𐌶 · 𐌷 · 𐌸 · 𐌹 · 𐌹̈ · 𐌺 · 𐌻 · 𐌼 · 𐌽 · 𐌾 · 𐌿 · 𐍀 · 𐍁 · 𐍂 · 𐍃 · 𐍄 · 𐍅 · 𐍆 · 𐍇 · 𐍈 · 𐍉 · 𐍊

Goudjarati[modifier le wikicode]

goudjarati, kutchi

 (k) ·  (kh) ·  (g) ·  (gh) ·  (n) ·  (ch) ·  (chh) ·  (j) ·  (jh) ·  (ñ) ·  (t) ·  (th) ·  (d) ·  (dh) ·  (n) ·  (t) ·  (th) ·  (d) ·  (dh) ·  (n) ·  (p) ·  (ph) ·  (b) ·  (bh) ·  (m) ·  (y) ·  (r) ·  (l) ·  (ll) ·  (w) ·  (ś) ·  (s) ·  (s) ·  (h) ·  (a) ·  (ā) ·  (i) ·  (ī) ·  (u) ·  (ū) ·  (r) ·  (rr) ·  (a) ·  (e) ·  (ê) ·  (āu) ·  (o) ·  (au)

Grec[modifier le wikicode]

Α · Β · Γ · Δ · Ε · Ζ · Η · Θ · Ι · Κ · Λ · Μ · Ν · Ξ · Ο · Π · Ρ · Σ · Τ · Υ · Φ · Χ · Ψ · Ω

α · β · γ · δ · ε · ζ · η · θ · ι · κ · λ · μ · ν · ξ · ο · π · ρ · σ · τ · υ · φ · χ · ψ · ω

Hangeul[modifier le wikicode]

 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·

 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·

Laotien[modifier le wikicode]

laotien

 (ko) ·  (kho soung) ·  (kho tam) ·  (ngo) ·  (tcho) ·  (so tam) ·  (ño) ·  (do) ·  (to) ·  (tho soung) ·  (tho tam) ·  (no) ·  (bo) ·  (po) ·  (pho soung) ·  (fo soung) ·  (pho tam) ·  (fo tam) ·  (mo) ·  (yo) ·  (lo lout) ·  (lo ling) ·  (wo) ·  (so soung) ·  (ho soung) ·  (o) ·  (ho tam)

Latin[modifier le wikicode]

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

a · b · c · d · e · f · g · h · i · j · k · l · m · n · o · p · q · r · s · t · u · v · w · x · y · z

Lycien[modifier le wikicode]

𐊀 · 𐊁 · 𐊂 · 𐊃 · 𐊄 · 𐊅 · 𐊆 · 𐊇 · 𐊈 · 𐊉 · 𐊊 · 𐊋 · 𐊌 · 𐊍 · 𐊎 · 𐊏 · 𐊐 · 𐊑 · 𐊒 · 𐊓 · 𐊔 · 𐊕 · 𐊖 · 𐊗 · 𐊘 · 𐊙 · 𐊚 · 𐊛 · 𐊜

Lydien[modifier le wikicode]

𐤿 · 𐤹 · 𐤸 · 𐤷 · 𐤶 · 𐤵 · 𐤴 · 𐤳 · 𐤲 · 𐤱 · 𐤰 · 𐤯 · 𐤮 · 𐤭 · 𐤬 · 𐤫 · 𐤪 · 𐤩 · 𐤨 · 𐤧 · 𐤦 · 𐤥 · 𐤤 · 𐤣 · 𐤢 · 𐤡 · 𐤠

N’ko[modifier le wikicode]

ߐ (ô) • ߏ (o) • ߎ (ou) • ߍ (è) • ߌ (i) • ߋ (é) • ߊ (a) • ߙ‎ (ra) • ߘ‎ (da) • ߗ (tcha) • ߖ‎ (dja) • ߕ (ta) • ߔ (pa) • ‎ߓ (ba) • ߡ (ma) • ߤ (la) • ߞ (ka) • ߝ (fa) • ߜ (gba) • ߛ (sa) • ߚ (rra) • ߒ (n') • ߦ (ya) • ߥ (wa) • ߤ (ha) • ߣ (na) • ߢ (nya)

Alphasyllabaires[modifier le wikicode]

Bengali[modifier le wikicode]

bengali, manipourî de Bishnupriya, assamais, manipourî

 (a) ·  (â) ·  (i) ·  (î) ·  (ou) ·  (oû) ·  (r) ·  (l) ·  (é) ·  (aï) ·  (ka) ·  (kha) ·  (ga) ·  (gha) ·  (nga) ·  (tcha) ·  (tchha) ·  (dja) ·  (djha) ·  (ña) ·  (tta) ·  (ttha) ·  (dda) ·  (ddha) ·  (nna) ·  (ta) ·  (tha) ·  (da) ·  (dha) ·  (na) ·  (pa) ·  (pha) ·  (ba) ·  (bha) ·  (ma) ·  (ya) ·  (ra) ·  (la) ·  (ça) ·  (cha) ·  (sa) ·  (ha)

Birman[modifier le wikicode]

birman, mon

က (ka) ·  (kha) ·  (ga) ·  (gha) ·  (nga) ·  (tcha) ·  (tchha) ·  (dja) ·  (djha) ·  (ña) ·  (ñña) ·  (tta) ·  (ttha) ·  (dda) ·  (ddha) ·  (nna) ·  (ta) ·  (tha) ·  (da) ·  (dha) ·  (na) ·  (pa) ·  (pha) ·  (ba) ·  (bha) ·  (ma) ·  (ya) ·  (ra) ·  (la) ·  (wa) ·  (sa) ·  (ha) ·  (lla) ·  (â) ·  (i) ·  (î) ·  (ou) ·  (oû) ·  (é) ·  (o) ·  (aou) ·  (ça) ·  (cha) ·  (r) ·  (rr) ·  (l) ·  (ll)

Cingalais[modifier le wikicode]

cingalais (si), malais créole de Sri Lanka (sci)

 (a) ·  (â) ·  (æ) ·  (ææ) ·  (i) ·  (î) ·  (ou) ·  (oû) ·  (r) ·  (rr) ·  (l) ·  (ll) ·  (é) ·  (ê) ·  (aï) ·  (o) ·  (ô) ·  (aou)

 (ka) ·  (kha) ·  (ga) ·  (gha) ·  (nna) ·  (nnga) ·  (tcha) ·  (tchha) ·  (dja) ·  (djha) ·  (ña) ·  (djña) ·  (ñdja) ·  (tta) ·  (ttha) ·  (dda) ·  (ddha) ·  (nna) ·  (nndda) ·  (ta) ·  (tha) ·  (da) ·  (dha) ·  (na) ·  (nda) ·  (pa) ·  (pha) ·  (ba) ·  (bha) ·  (ma) ·  (mba) ·  (ya) ·  (ra) ·  (la) ·  (va) ·  (ça) ·  (ssa) ·  (sa) ·  (ha) ·  (lla) ·  (fa)

Goudjarati[modifier le wikicode]

goudjarati, kutchi

 (k) ·  (kh) ·  (g) ·  (gh) ·  (n) ·  (ch) ·  (chh) ·  (j) ·  (jh) ·  (ñ) ·  (t) ·  (th) ·  (d) ·  (dh) ·  (n) ·  (t) ·  (th) ·  (d) ·  (dh) ·  (n) ·  (p) ·  (ph) ·  (b) ·  (bh) ·  (m) ·  (y) ·  (r) ·  (l) ·  (ll) ·  (w) ·  (ś) ·  (s) ·  (s) ·  (h) ·  (a) ·  (ā) ·  (i) ·  (ī) ·  (u) ·  (ū) ·  (r) ·  (rr) ·  (a) ·  (e) ·  (ê) ·  (āu) ·  (o) ·  (au)

Kannara[modifier le wikicode]

kannara, toulou

 (a) ·  (â) ·  (i) ·  (î) ·  (ou) ·  (oû) ·  (r) ·  (l) ·  (é) ·  (ê) ·  (aï) ·  (o) ·  (ô) ·  (aou) ·  (rr) ·  (ll) ·  (ka) ·  (kha) ·  (ga) ·  (gha) ·  (nga) ·  (tcha) ·  (tchha) ·  (dja) ·  (djha) ·  (ña) ·  (tta) ·  (ttha) ·  (dda) ·  (ddha) ·  (nna) ·  (ta) ·  (tha) ·  (da) ·  (dha) ·  (na) ·  (pa) ·  (pha) ·  (ba) ·  (bha) ·  (ma) ·  (ya) ·  (ra) ·  (rra) ·  (la) ·  (lla) ·  (va) ·  (ça) ·  (cha) ·  (sa) ·  (ha) ·  (llla)

Khmer[modifier le wikicode]

khmer

 (ka) ·  (kha) ·  (ko) ·  (kho) ·  (ngo) ·  (tcha) ·  (tchha) ·  (tcho) ·  (tchho) ·  (ño) ·  (da) ·  (ttha) ·  (do) ·  (ttho) ·  (na) ·  (ta) ·  (tha) ·  (to) ·  (tho) ·  (no) ·  (ba) ·  (pha) ·  (po) ·  (pho) ·  (mo) ·  (yo) ·  (ro) ·  (lo) ·  (vo) ·  (ça) ·  (cha) ·  (sa) ·  (ha) ·  (la) ·  (’a) ·  (’i) ·  (’ii) ·  (’ou) ·  (’ouk) ·  (’oû) ·  (’eou) ·  (ry) ·  (ryy) ·  (ly) ·  (lyy) ·  (’èè) ·  (’aï) ·  (’oo type 1) ·  (’oo type 2) ·  (’aou)

Malayalam[modifier le wikicode]

malayalam

 (a) ·  (â) ·  (i) ·  (î) ·  (ou) ·  (oû) ·  (r) ·  (l) ·  (é) ·  (ê) ·  (aï) ·  (o) ·  (ô) ·  (aou)

 (ka) ·  (kha) ·  (ga) ·  (gha) ·  (nga) ·  (tcha) ·  (tchha) ·  (dja) ·  (djha) ·  (ña) ·  (tta) ·  (ttha) ·  (dda) ·  (ddha) ·  (nna) ·  (ta) ·  (tha) ·  (da) ·  (dha) ·  (na) ·  (pa) ·  (pha) ·  (ba) ·  (bha) ·  (ma) ·  (ya) ·  (ra) ·  (rra) ·  (la) ·  (lla) ·  (llla) ·  (va) ·  (ça) ·  (cha) ·  (sa) ·  (ha)

 (rr) ·  (ll)

Oriya[modifier le wikicode]

oriya

 (a) ·  (â) ·  (i) ·  (î) ·  (ou) ·  (oû) ·  (r) ·  (l) ·  (é) ·  (aï) ·  (ô) ·  (aou)

 (ka) ·  (kha) ·  (ga) ·  (gha) ·  (nga) ·  (tcha) ·  (tchha) ·  (dja) ·  (djha) ·  (ña) ·  (tta) ·  (ttha) ·  (dda) ·  (ddha) ·  (nna) ·  (ta) ·  (tha) ·  (da) ·  (dha) ·  (na) · (pa) ·  (pha) ·  (ba) ·  (bha) ·  (ma) ·  (ya) ·  (ra) ·  (la) ·  (lla) ·  (va) ·  (ça) ·  (ssa) ·  (sa) ·  (ha)

ଡ଼ (rra) ·  (rha) ·  (yya) ·  (rr) ·  (ll) ·  (wa)

Taï-le[modifier le wikicode]

tai nua

 (ka) ·  (xa) ·  (nga) ·  (tsa) ·  (sa) ·  (ya) ·  (ta) ·  (tha) ·  (la) ·  (pa) ·  (pha) ·  (ma) ·  (fa) ·  (va) ·  (ha) ·  ('a) ·  (kha) ·  (tcha) ·  (na)

 (a) ·  (i) ·  (é) ·  (ia) ·  (ou) ·  (ô) ·  (o) ·  (oue) ·  (e) ·  (aoue) ·  (aï)

 (ton-2) ·  (ton-3) ·  (ton-4) ·  (ton-5) ·  (ton-6)

Tamoul[modifier le wikicode]

tamoul, toda

 (a) ·  (â) ·  (i) ·  (î) ·  (ou) ·  (oû) ·  (é) ·  (ê) ·  (aï) ·  (o) ·  (ô) ·  (aou)

 (ka) ·  (nga) ·  (tcha) ·  (ña) ·  (tta) ·  (nna) ·  (ta) ·  (na) ·  (pa) ·  (ma) · (ya) ·  (ra) ·  (la) ·  (va) ·  (llla) ·  (lla) ·  (rra) ·  (nnna)

 (ça) ·  (dja) ·  (ssa) ·  (sa) ·  (ha)

Thaï[modifier le wikicode]

thaï, thaï du Nord, isan

 (ko kaï) ·  (kho kaï) ·  (kho khouat) ·  (kho khwaï) ·  (kho khon) ·  (kho rakhang) ·  (ngo ngou) ·  (tcho tchan) ·  (tcho tching) ·  (tcho tchang) ·  (so so) ·  (tcho tchoé) ·  (yo ying) ·  (do tchada) ·  (to patak) ·  (tho than) ·  (tho nangmontho) ·  (tho phouthao) ·  (no nen) ·  (do dek) ·  (to tao) ·  (tho thoung) ·  (tho thahan) ·  (tho thong) ·  (no nou) ·  (bo baïmaï) ·  (po pla) ·  (pho phoung) ·  (fo fa) ·  (pho phan) ·  (fo fan) ·  (pho samphao) ·  (mo ma) ·  (yo yak) ·  (ro roua) ·  (rou) ·  (lo ling) ·  (lou) ·  (wo wën) ·  (so sala) ·  (so rousi) ·  (so soua) ·  (ho hip) ·  (lo tchoula) ·  (o ang) ·  (ho nokhouk) ·  (païyannoï)

 (sara a) ·  (sara â) ·  (sara am) ·  (sara é) ·  (sara ë) ·  (sara o) ·  (aï maïmouan) ·  (aï maïmalaï) ·  (lakkhangyao) ·  (maïyamok)

 (fongman) ·  (angkhankhou) ·  (khomout)

Tibétain[modifier le wikicode]

tibétain, dzongkha

 (ka) ·  (kha) ·  (ga) · གྷ (gha) ·  (nga) ·  (ca) ·  (cha) ·  (ja) ·  (ña) ·  (tta) ·  (ttha) ·  (dda) · ཌྷ (ddha) ·  (nna) ·  (ta) ·  (tha) ·  (da) · དྷ (dha) ·  (na) ·  (pa) ·  (pha) ·  (ba) · བྷ (bha) ·  (ma) ·  (tsa) ·  (tsha) ·  (dza) · ཛྷ (dzha) ·  (wa) ·  (zha) ·  (za) ·  (’a) ·  (ya) ·  (ra) ·  (la) ·  (sha) ·  (ssa) ·  (sa) ·  (ha) ·  (a) · ཀྵ (kssa)

Syllabaires[modifier le wikicode]

Hiragana[modifier le wikicode]

 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·

Katakana[modifier le wikicode]

 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·