Discussion catégorie:galicien

Définition, traduction, prononciation, anagramme et synonyme sur le dictionnaire libre Wiktionnaire.

1927 mots en galicien :

a la, à
á à la, à une
a fartar faire jusqu'à la limite
a sua sa
a suficiente suffisamment
a través à travers
aba flanc
abano éventail
abelá noisette
abeleira noisetier
abella abeille
aberto ouvert
abonar engraisser
abotoar boutonner
abrazar embrasser
abrente aube
abrigo manteau
Abril avril
abrir ouvrir
aburrimento ennui
acariciar caresser
acibeche jais
ácio grappe de raisin
acordeón accordéon
activa active
activar activer
actividade activité
actor acteur
actriz actrice
actualidade actualité
actuar jouer
acusar accuser
achegarse rapprocher (se)
adega cave
adelgazar maigrir
ademais de plus
adeus au revoir
adiantar avancer
adiante devant
adiviña devinette
adorno garniture
adquisición acquisition
Adrián Adrien
adro portail
adxectivo adjectif
adxetivo adjectif
aeroporto aéroport
afillada filleule
afillado filleul
afirmación affirmation
Afonso Alphonse
africana africaine
africano africain
agachadas cache-cache
agardar attendre
agás sauf
agasallo cadeau
agora maintenant
Agosto août
agudo aigu
aínda encore
aínda que bien que
aire air
alba aube
albanel maçon
albaricoque abricot
Alberte Albert
albornoz peignoir
alcalde maire
aldea lieu
alegre gai
alegría gaieté
Alexandre Alexandre
alfaia bijou
alfoces environs
alfombra tapis
alguén quelqu'un
alicerces fondations
alimento aliment
almofada oreiller
almorzar prendre le petit-déjeuner
aloxarse loger (se)
alta grande
alterar altérer
alto grand
alugar louer
aluguer loyer
alumno élève
Alxeria Algérie
alxeroz gouttière
allo ail
allo porro poireau
amalló lacet
amañá demain
amar aimer
amarelo jaune
amasar pétrir
ameixa palourde, prune
ameixeira prunier
amencer aube, lever (se) (le jour)
amendoeira amandier
americana américaine
americano américain
amiga amie
amigo ami
amizade amitié
amor amour
análise analyse
analizar analyser
ananás ananas
ancián veillard, ancien
andaluz andaloux
andaluza andalouse
andar marcher, étage
andar + adj. être + adj.
andar en bici faire du vélo
andar na lingua da xente faire parler de soi
andar na verza être dans les choux
anel anneau
anglosaxón anglosaxon
anguía anguille
anguría angoisse
animal animal
ánimo esprit
aninovo nouvel-an
ano an, année
ano novo nouvel-an
ano Santo Xacobeo année de Saint-Jacques
anoitecer tomber (le jour)
anonte avant-hier
anorak anorak
antepeito balustrade
antepretérito plus-que-parfait
antes avant
antidoto antidote
antivirus antivirus
Antón Anthony
anular annulaire
ao au
aos aux
apelido nom
apéndice appendice
apostrofe apostrophe
aprender apprendre
aproximación approximation
aproximadamente approximativement
apurar dépêcher (se)
arabe arabe
arado charrue
árbore arbre
arcada arcade
arco arc
area sable
argumento argument
armario armoire
arquitecto architecte
arrabalde faubourg
arranxar réparer
arrasar raser, balayer
arredores environs
arreglar réparer
arrieiro muletier
arrincar arracher
arte art
artesán artisan
artigo article
arxelina algérienne
arxelino algérien
Arxentina Argentine
arxentina argentine
arxentino argentin
as les
ás aux, à des
as greas la foule
ascensor ascenseur
asimilación assimilation
asimilar assimiler
asistir assister
aspecto aspect
aspero rugueux
áspero rugueux
astronauta astronaute
asturiana asturienne
asturiano asturien
asubiar siffler
ata jusqu'à
ata logo à plus tard
atletismo athlétisme
atrasar retarder
auga eau
augardente eau-de-vie
autoestrada autoroute
avanzar avancer
avenida avenue
avespa guêpe
avión avion
avistar apercevoir
avó grand-père
avoa grand-mère
avogado avocat
axexar tricher
axóuxere hochet
axudar aider
azul bleu
bacallao morue
bacallau morue
bailar danser
baixamar marée basse
baixar descendre
baixo rez-de-chaussée
balcón balcon
baldosa carreau
baloncesto basket-ball
balonmán handball
balsa radeau
ballet ballet
bambán balançoire
bambú bambou
banana banane
banco banque
banda de música fanfare
bandexa plateau
bandullo ventre
banqueira banquière
banqueiro banquier
bañarse baigner (se)
bañeira baignoire
barco bateau
barra de pan pain
barriga ventre
barrio quartier
barrios baixos banlieue
basca basque
basco basque
basquetbol basket-ball
bastón canne
bata robe de chambre
bata de casa robe de chambre
bater wc
bater na táboa do peito battre la chamade
beirarrúa trottoir
beizo lèvre
ben bien
bengalí bengalais, bengalaise
berberecho coque
berrar crier
berro cri
biblioteca bibliothèque
bicar baiser
bici vélo
bicicleta bicyclette
bigote moustache
billa robinet
billar billard
bisavó arrière-grand-père
bisavoa arrière-grand-mère
bisneta arrière-petite-fille
bisneto arrière-petit-fils
bisté bifteck
blusa chemisier
bo gentil
boa bonne
boas bonnes
boas noites bonsoir
boas tardes bon après-midi
boca bouche
bocadillo sandwich
boi bœuf
boina béret
bola boule
bola de pan boule de pain
bolas billes
bolboreta papillon
boliviana bolivienne
boliviano bolivien
bolo de pan petit pain
bombo grosse caisse
bonbón bonbon en chocolat
bonito joli
borrar effacer
bos bons
bos dias bonjour
bosque bois
bota botte
boveda voûte
boxeo boxe
braga culotte
branco blanc
brasileira brésilienne
brasileiro brésilien
brazo bras
bretema brouillard
brevemente brêvement
brillar briller
brócoli brocoli
bufanda écharpe
búlgara bulgare
Bulgaria Bulgarie
búlgaro bulgare
buscar chercher
ca comme
comme la
cabalo cheval
cabaza courgette
cabelo cheveu
cabeza tête
cabina telefónica cabine téléphonique
cacharelas de San Xoán feux de la Saint-Jean
cada chaque
cadeira hanche
cadro tableau
caer tomber
café café
cafeteira cafetière
cafetería cafétéria
caixón tiroir
cal quel
calado silencieux
calar taire (se)
calcetín chaussette
caldeiro do lixo poubelle
calendario calendrier
calor chaleur
calquera n'importe quel
caluga nuque
calvo chauve
calzón caleçon
cama lit
camareiro serveur
camarón bouquet, crevette rose
cambiar changer
camiño chemin
camión camion
camisa chemise
camiseta t-shirt
camisón chemise de nuit
campaíña sonnette
campanario clocher
campas cloches
campesiño paysan
campo champ, campagne
can chien
canda alguien en même temps que quelqu'un
cando quand
caneiro gouttière
cangrexo écrevisse
canicas billes
canle canal
cano canalisation
cansar fatiguer (se)
cantar chanter
canteiro carrier
canto combien
canto máis ... máis ... plus ... plus ...
capela chapelle
cara vers
cara (a) visage
caralludo super
caramelo bonbon
caravel œillet
carballo chêne
cárcere prison
caricía caresse
carioca petit colin
carne viande
carneiro mouton
carniceira bouchère
carniceiro boucher
carnicería boucherie
carpinteiro menuisier, charpentier
carreira de cabalos course de chevaux
carreta chariot
carro charrette, voiture
carta lettre
cartas jeu de cartes
carteira portefeuille
carteiro facteur
cartos argent (monnaie)
cás comme les
casa maison
casa de labranza ferme
casada mariée
casado marié
casamento cérémonie de mariage
casar marier (se)
casas acaroadas pâté de maisons
casca peau de banane, coque
case quasi
castaña châtaigne
castelán castillan
castelana castillane
castelo château
castiñeiro châtaignier
catalán catalan
catalana catalane
Cataluña Catalogne
catar goûter
cataventos girouette
catedral cathédrale
cativo enfant
catorce quatorze
catro quatre
cavar biner
cear dîner
cebar engraisser
cebola oignon
cego aveugle
celeiro grange
celta celte
cella sourcil
cenoria carotte
central centrale
centro centre
ceo ciel
cerdeira cerisier
cereixa cerise
cereixeira cerisier
cerralleiro serrurier
cervexa bière
céspede pelouse
ciar reculer
cidadán citadin
cidade ville
cima cime
cinco cinq, 5
cine ciné
cinema cinéma
cinguir serrer
cinto ceinture
cintura ceinture
civil civil
clasificación classement, classification
claustro cloître
co avec le
comme le
coa avec la
coas avec les
cobado coude
cobertor couvre-lit
cobiza désir
cocer cuire
cociña cuisine
cociñar cuisiner
cociñeiro cuisinier
coche voiture
coello lapin
coidar occuper (s') de
coitelo couteau
colaboración collaboration
colar collier
colcha couvre-lit
colchón matelas
colgar pendre
coliflor chou-fleur
colo col
columna colonne
coma comme
comarca contrée
combinación combinaison
comedor salle à manger
comer manger
comezar commencer
como comme
comodidade comodité
competencia compétence
complexo complexe
complot complot
común commun
comunicativa communicative
con avec
concello mairie
concentrado concentré
concerto concert
concibir concevoir
concha coquille
condición condition
conducir conduire
conductor conducteur
considerar considérer
conta compte
contido contenu
contra contre, volet
contracción contraction
contracto contracté
contrato bail
controlar contrôler
convocar convoquer
copretérito imparfait
cor couleur
corda corde
cordón lacet
coresma carême
corpo corps
corpus fête-dieu
correcta correcte
correctamente correctement
correcto correct
corredoira sentier
corredor couloir
correr courir
correspondente correspondant
cortar couper
corte écurie
cortello écurie
cortina rideau
cos avec les
cós comme les
coser coudre
costa côte
costas dos
costela côtelette
costume costume
costureiro couturier
cotiá quotidienne
cotiás quotidiennes
couce ruade
cova caverne
covarde peureux
coxa cuisse
coxín coussin
crecer grandir
crecho crépu
cremalleira fermeture éclair
crime crime
crise crise
cristal vitre
Cristovo Christophe
crítica critique
croque coque
cruceiro calvaire
cu cul
cuarta feira jeudi
cuarto chambre
cuarto crecente premier quartier
cuarto de baño salle de bain
cuarto minguante dernier quartier
cubata boisson alcool-soda
cultivar cultiver
cultura culture
cultural culturel
culler cuiller
cume sommet
cumprir anos avoir son anniversaire
cun avec un
cunca tasse
cunha avec une
cunhas avec des
cuns avec des
cuñada belle-sœur
cuñado beau-frère
curar guérir
curmá cousine
curmán cousin
curral basse-cour
curso cours
curuto sommet
curuxa chouette
cuspe crachat
custar coûter
custosa coûteuse
chabola masure
chamar appeler
chamarse appeler (s')
chan sol
chanzo marche
chapeu chapeau
chaqueta veste
chasis châssis
chave clef, clé
che à toi
chegada arrivée
chegar arriver
chegar das américas revenir au pays
cheirar sentir
cheminea cheminée
chícharo petit pois
choiva pluie
chollo boulot
chorar pleurer
choro pleurs
choupana masure
chourizo chorrizo
chover pleuvoir
chupar sucer
chupito verre à alcools forts
da de la
damas dames
dar a gana faire envie
dar un paseo promener (se)
dardos fléchettes
das des
data date
datos données
de de
de porse o sol au coucher du soleil
de saír o sol au lever du soleil
de súpeto subitement
debecer désirer ardemment
débil faible
debuxar dessiner
debuxo dessin
Decembro décembre
deda doigt de pied
dedicarse faire (professionnellement)
dedo doigt
deitarse coucher (se)
deixar laisser
delgado mince
dente dent
dependenta vendeuse
deporte sport
derivado dérivé
derivar dériver
derrota déroute
desabotoar déboutonner
desastre nul
desde depuis
desembocar déboucher
deseño dessinateur
designar désigner
desorde désordre
despacho bureau
despertador réveil
despistado distrait
despois après
desta de cette
destas de ces
destes de ceux-là
destos de ces
destructor destructeur
determinado déterminé
determinar déterminer
deterse arrêter (s')
detrás derrière
dez dix, 10
dezanove dix-neuf, 19
dezaoito dix-huit, 18
dezaseis seize, 16
dezasete dix-sept, 17
día jour
día de reis épiphanie
diabete diabète
diadema diadème
diálogo dialogue
diccionario dictionnaire
disco disque
discoteca discothèque, boîte (de nuit)
disfrazar déguiser
disfrazarse déguiser (se)
distribuidor de gasolina pompe à essence
divertirse amuser (s')
divorciada divorcée
divorciado divorcé
do du
doce douze,12
documento document
dolmen dolmen
domicilio domicile
domingo dimanche
domino domino
dor douleur
dos des
dous deux, 2
doutora doctoresse
doutoro docteur
dubidar hésiter
ducharse doucher (se)
dun d'un
dunha d'une
dunhas de
duns de
duplicar a doubler
dura dure
durante durant
durmir dormir
duro dur
e et
é elle est
é il est
é a unha il est une heure
é a unha e cinco il est une heure cinq
eclipse éclipse
económico économique
edificar bâtir
edificio bâtiment
eguerse lever (se)
eixada houe
el il
ela elle
elas elles
electricista électricien
eles ils
elevador ascenseur
elipse ellipse
embigo nombril
emisora émission
emoción émotion
empregado employé
empregar employer
empresa entreprise
empresario chef d'entreprise
en dans
encaixe dentelle
encanto charme
enciclopedia encyclopédie
encoveirado caverneux
encher remplir
encher de bicos couvrir de baisers
enderezo adresse
enfermeira infirmière
enfermeiro infirmier
enfermo malade
engordar grossir
engurra ride
enrugar rider
ensinar enseigner
enterrador fossoyeur
enterro da sardiña enterrement de la sardine
entrada entrée
entrar entrer
entre entre
entresoto entresol
entroido carnaval
enxeneiro ingénieur
enxertar greffer
ermida ermitage
erva herbe
ervello petit pois
ervilla petit pois
es tu es
escaleira escalier
escalinata perron
escaparate vitrine
escenario scène
escocés écossais
escocesa écossaise
Escocia Ecosse
escoitar écouter
escola école
escoller choisir
escondidas cache-cache
escular scruter
esculpir sculpter
escurecer obscurcir
esgotar vider
espacial spatial
espacio espace
espantallo épouvantail
específico spécifique
espectáculo spectacle
espello miroir
espirse déshabiller (se)
esposa épouse
esposo époux
esquema schéma
esquí ski
esta cette
está il est, elle est
estación saison, gare
estación de autobuses station d'autobus
estación do tren gare
estades vous êtes
estado état
estado civil état civil
estamos nous sommes
están elles sont, ils sont
estante rayon
estar être
estar colgado de todo être fou-amoureux
estar contento être content
estar ledo être joyeux
estás tu es
estendido étendu
esterco fumier
estou je suis
estrada route
estranxeiro étranger
estrear étrenner
estrela étoile
estrella étoile
estrume fumier
estudiante étudiant, étudiante
estudiar étudier
eu je
euro euro
europea européenne
europeo européen
evitar éviter
excepción exception
exemplo exemple
exercicio exercice
experimentar expérimenter
exportación exportation
exterior extérieur
faba fève
fábrica fabrique
face face
facer faire
faciana visage
fachada façade
falada parlée
falado parlé
falangueiro bavard
falar parler
falta manque
familia famille
fanear pêcher
farmacéutico pharmacien
farmacia pharmacie
faro phare
farol réverbère
fauna faune
fazula joue
Febreiro Février
fechadura serrure
fechar fermer
fecho serrure
feliz heureux
felpudo paillasson
feo laid
fermoso beau
Fernán Fernand
ferreiro forgeron
ferrollo verrou
fervenza cascade
festa fête
fibela boucle
fiestra fenêtre
figado foie
figo figue
figueira figuier
filla fille
fillo fils
fillos enfants
final fin
fita ruban
flaco maigre
flash flash
flor fleur
flora flore
florecer fleurir
florista fleuriste
floxo ample
foguetes feux d'artifice
folgazán paresseux
fontaneiro plombier
fonte fontaine
forcado fourche
forma forme
fórmar former
foto photo
fouce faucille
francés français
francesa française
Francia France
frase phrase
frases phrases
fresa fraise
frío froid
froita fruit
froiteiro fruitier
froitería fruiterie
fronte front
fronton fronton
fucsia fushia
fundir fondre
furabolos index
furgoneta fourgonnette
futbol football
futuro futur
gadaña faux
gaita cornemuse galicienne
gaíteiro joueur de cornemuse galicienne
gaivota mouette
galega galicienne
galego galicien
Galicia Galice
galiña poule
galiñeiro poulailler
Galiza Galice
gamba gambas
gana envie
gandeiro éleveur
gando bétail
garaxe garage
garbanzo pois chiche
garda garde
garfo fourchette
gasolineira station-service
gato chat
glote glotte
gol but
golf golf
gominola bonbon acidulé
gong gong
gordo gros
gorra casquette
gorxa gorge
gozo joie
gracias merci
gráfico graphique
gramatical grammatical
gran grain
grande grand
granito granit, granite
granxa ferme
granxeiro fermier
Grecia Grèce
grega grecque
grego grec
grelo feuille de navet
gripe grippe
gris gris
gritar crier
gruñir gronder
grupo groupe
guapa jolie
guapo joli
gustar plaîre
gusto goût
haber avoir
hábil adroit
habitación chambre
habitar habiter
habitualmente habituellement
hai il y a
Heitor Hector
herba herbe
herdar hériter
home homme
hoquei hockey
hora heure
horta jardin potager
horto jardin potager
hospital hôpital
hotel hôtel
hoxe aujourd'hui
humida humide
humidade humidité
idade âge
ideal idéal
identidade identité
idioma langue
idóneo idoine
igrexa église
igual égal
illa île
imos nous allons
importación importation
importante important
incremento incrément
inda encore
indeterminado indéterminé
indicar indiquer
indicativo indicatif
indicator index
indo allant
infancia enfance
infectar infecter
información information
informarse sobre renseigner (se) sur
informática informaticienne, informatique
informático informaticien, informatique
infusión infusion
inmersión immersion
inquilino locataire
inspeccionar inspecter
intensidade intensité
intercambio échange
introductoria introductrice
inverno hiver
investigar faire des recherches, investiguer
invitación invitation
ir aller
ir á praza aller au marché
ir volver retourner
irmá sœur
irmán frère
irradiar rayonner
iso ceci
israelita israëlien, israëlienne
isto cela
Italia Italie
italiana italienne
italiano italien
labio lèvre
labor labeur
labradio terrain de culture
labrador agriculteur
labrar labourer
ladeira pente
lado côté
lagar pressoir
lago lac
lagoa lagune
lagosta langouste
lagostina langoustine
lagostino langoustine
lápis crayon
laranxa orange
laranxeira oranger
lavar os dentes laver (se) les dents
lección leçon
lecer loisir
leda joyeux
legume légume
leite lait
leiteiro laitier
leituga laitue
lentes lunettes
leña bûche
león lion
ler lire
leste est
letón lettonien
letona lettonienne
letra lettre
levar porter
léxico lexique
libreiro libraire
librería librairie
licor liqueur
licuadora centrifugeuse
limanda limande à queue jaune
limoeiro citronnier
limón citron
lingua langue
linguado sole
lingüistica linguistique
liso lisse
liteira couchette
lixo poussière, poubelle
lobo loup
locutor locuteur (personne qui parle au micro)
loiro blond
Lois Louise
loita libre lutte libre
longueirón couteau
lonxe loin
lostregar faire des éclairs
lotería loterie
louco fou
lúa lune
lúa chea pleine lune
lúa nova nouvelle lune
lugar lieu
Luís Louis
lumbrigante homard
lume feu
luns lundi
luva gant
luz lumière
lle lui
lles leur
maceira pommier
machado hâche, machette
madeira bois
madurecer mûrir
madurez âge mûr
Magosto fête de la châtaigne
Maio mai
maior majeur
maios fête du printemps
máis plus
mal mal
mala mauvaise
malo méchant, mauvais
mamá maman
man main
manar affluer
mancha tâche
manchar tâcher
mandar envoyer
manta couverture
manual manuel
mañá demain, matin
mañoso adroit
máquina machine
máquina de coser machine à coudre
mar mer
marco da fiestra encadrement de la fenêtre
marco da porta encadrement de la porte
marea marée
margarida marguerite
marido mari
mariñeiro marin
marisco fruit de mer
marmelo coing
marrón marron
marroquí marocain, marocaine
martes mardi
Martiño Martin
Marzo mars
masculino masculin
matanza mise à mort
matapiollos pouce
matar tuer
matrimonio mariage
mazá pomme
mecánico mécanicien
media bas
medianiño annulaire
medianoite minuit
mediante au moyen de
médico médecin
medio demi, majeur (doigt)
mediodía midi
Mediterráneo Méditerrannée
medo peur
medrar grandir, augmenter, pousser
meimiño auriculaire
meixela joue
memorística mémorielle
meniño enfant
mentres que tandis que
menú menu
mercar acheter
mércores mercredi
merecer mériter
merendar goûter (à 4h)
mes mois
mesa table
mesma même
mesmo même
mestre maître
meteoroloxía météorologie
metereolóxico météorologique
meus mes
mexillón moule
micrófono microphone
mil mille
millón million
millonario millionaire
minimo minimum
mirada regard
mirar regarder
moble meuble
modelar modeler
modificación modification
modisto styliste
moedeiro porte-monnaie
moer moudre
moi très
moita beaucoup de
moitas beaucoup de
moito beaucoup de
moitos beaucoup de
momento moment
mondar peler
monfortina monfortaine
monfortino monfortain
mono salopette, singe
montaña montagne
monte mont
morango fraise
moreno brun
morrer mourir
morte mort
mosca mouche
mosteiro monastère
moto moto
mouchon hibou
moverse bouger
moza jeune fille
mozo jeune homme
mudar déménager
muiñeira rythme musical galicien
muiñeiro meunier
muíño moulin
muller femme
muralla muraille
musculoso musclé
muxir traire
na dans la
nabo navet
nacemento naissance
nacer naître
nacional national
nacionalidade nationalité
Nadal Noël
nadar nager
nádega fesse
nai mère
namorada amoureuse
namorado amoureux
nariz nez
nas dans les
naturalmente naturellement
nave navette
navegar naviguer
necesario nécessaire
negro noir
nel y, dedans
neno enfant
nervioso nerveux
neta petite-fille
neto petit-fils
nevar neiger
neve neige
neveira réfrigérateur
nicaraguana nicaraguayenne
nicaraguano nicaraguayen
no non
Noa Noah
nocello cheville
nogueira noyer
noite nuit
noiteboa nuit de Noël
noiva fiancée
noivo fiancé
nome nom, prénom
nomes noms
non non
non caber de gozo être surexcité
nora bru
norte nord
Noruega Norvège
noruegués norvégien
norueguesa norvégienne
nos dans les
nós nous
nota note
noticias informations
nova jeune
nove neuf, 9
novela histoire
Novembro novembre
novo jeune
noxo dégoût
noz noix
nube nuage
nuca nuque
número numéro
nun dans un
nunha dans une
nunhas dans des
nuns dans des
o le
ó au, à un
o corazón daballe il eut l'intuition
o meu mon
ó norte de todo de tout au nord de
o seu son
o suficiente suffisamment
o teu ton
oasis oasis
obra œuvre
obra de teatro pièce de théâtre
obradoiro atelier
obreiro ouvrier
observar observer
obxecto objet
ocasión occasion
oceaniana océanienne
oceaniano océanien
odiar haïr
odio haine
oeste ouest
oficina bureau
oficina de correos poste
oficina de turismo office du tourisme, syndicat d'initiative
oficio lieu de travail
oir entendre
oito huit, 8
Ola ! Salut !
olfato odorat
olor odeur
ollar regarder
ollo œil
ollomol pageot, dorade rose
ollos yeux
ombro épaule
once onze, 11
onda vague
onde
onte hier
opera opéra
Oporto Porto
orballo bruine
orde ordre
ordenador ordinateur
orella oreille
orellas fora do cacho oreilles décollées
orixe origine
orquestra orchestre
os les
ós aux, à des
óso os
ou ou
ouro or
outeiro colline
outono automne
outra autre
outras autres
outro autre
outros autres
Outubro octobre
ouvear hurler
ouvido ouïe
ovella brebis
pacifista pacifiste
padastra belle-mère (par remariage du père)
padrasto beau-père (par remariage de la mère)
pai père
pai de todos majeur (doigt)
pais parents
país pays
paixón passion
palabra mot
palacio palais
palco scène
palla paille
pan pain
panadeira boulangère
panadeiro boulanger
pandeireta tambourin
pano foulard
pano de peto mouchoir
pantalón pantalon
pantalón vaqueiro jeans
pantufla pantoufle
panxoliñas chants de Noël
papeleira corbeille
papelería papeterie
paquistaní pakistanaise
paquistaní pakistanais
para pour
parada arrêt
parada de taxis station de taxis
parada do autobus arrêt de bus
parado chômeur
pararraios paratonnerre
paraugas parapluie
parede mur
parella couple
parentesco parenté
paréntese parenthèse
parroquia paroisse
parrulo canard
parte partie
partido parti, partie
partir partir, rompre
partir con vantaxe partir avec l'avantage
partir do suposto de que partir du principe que
pasado passé
pasadomañá après-demain
pasamáns main courante
pasaporte passeport
pasar passer
pasar o ferro repasser
pasas raisins
pascua Pâques
paseo trottoir
paseo maritimo bord de mer
paso de peóns passage piétons
pasteleira pâtissière
pasteleiro pâtissier
pastilla pastille
pastillas favoris
pasto pâture
pastor pasteur, berger
pataca pomme de terre, patate
patio cour
pato canard
patoloxía pathologie
pau bâton
Paulo Paul
pavimento chaussée
pavo dindon
paxaro oiseau
pazo grande maison de campagne
pied
pechado fermé
pedra pierre
pedreiro tailleur de pierre
peirán quai
peito poitrine
peitoril balustrade
peixeiro poissonnier
pel peau
pelar peler
pelas fric
películam o filme film
pelo poil
pemento poivron
pena peine
pendente boucle d'oreille
penso aliment
pequena petite
pequeno petit
pera poire
percebe pousse-pied
pereira poirier
perexil persil
perigo danger
perna jambe
pero mais
perruqueiro coiffeur
perruquería salon de coiffure
persiana persienne
persoa personne
persoais personnels
personaxe personage
pescada merlan
pescar pêcher
pescozo cou
pesebre râtelier
peseta peseta
pestana cil
petar frapper
petardo pétard
peteirar picorer
peto poche
petroglifo pétroglyphe
pexego pêche
pexegueiro pêcher
peza pièce
peza de roupa vêtement
picar piquer
piloto pilote
pintar peindre
piña ananas
piñeiro pin
piollo pou
pisar poser le pied sur quelque chose
pita cega colin-maillard
pixama pyjama
plano plan
planta plante
plantar planter
plataneiro bananier
plátano banane
plural pluriel
pobo peuple
poboación population
podar tailler
poder pouvoir
podrecer pourrir
pola par la, poulet
polbo poulpe
polgar pouce
policía policier
policía police
polo polo
polo par le, poulet
ponte pont
por par, pour
pór poser, porter
pór en hora mettre à l'heure
porco porc, cochon
porco bravo sanglier
pórse o sol coucher (se) (le soleil)
porta porte
porte allure
porteiro concierge
portico portique
porto port
porvir avenir
pospretérito conditionnel présent
pouco peu
pozo puits
practicamente pratiquement
practicar pratiquer
prado pré
praia plage
pranchar repasser
pranto pleurs
prata argent (métal)
prato assiette
praza place
praza do mercado les halles
preamar marée haute
preguntar demander
preocupación inquiétude
presentación présentation
presentar présenter
presente présent
pretérito passé simple
preto près
primavera printemps
primeira première
primeira feira lundi
primeiro premier
primeiro prato entrée
principio début
probar goûter, essayer
procesión procession
procurar algo rechercher qqch
profesión profession
profesor professeur
profeta prophète
programa programme
progresar progresser
pronome pronom
pronuncia prononciation
propietario propriétaire
propios propres
próximo prochain
pucheiro marmite
pulga puce
pulseira bracelet
pulso poignet
púrpura pourpre
que que
que hora é ? quelle heure est-il ?
que tal ? ça va ?
quecemento échauffement
quecer chauffer
quedar ben aller bien
queixo menton
quella impasse
quen qui
querer aimer, vouloir
quilo kilo
quince quinze, 15
quinta feira vendredi
ra grenouille
rabaño râteau
racimo de uvas grappe de raisin
radar radar
radio radio
raia frontière, raie
raiar o sol lever (se) (le soleil)
raio foudre
rañar griffer
rapaz gamin
rapaza gamine
rapidez rapidité
rápido rapide
raposo renard
rascar gratter
rato souris
raxo filet-mignon de porc
razón raison
real réel
realizar réaliser
recolección récolte
recoller ranger
recuar reculer
redactar rédiger
refresco rafraîchissant
regar arroser
reixa grille
reloxeiro horloger
reloxo montre
rematar terminer
remendar rapiécer
reparar repérer
repaso révision
residir résider
respectar respecter
responder répondre
resposta réponse
restaurante restaurant
resultado résultat
retablo retable
retrato portrait
retroceder reculer
reunión réunion
revisor contrôleur
rexión région
rexurdimento rejaillissement
ría golfe
rico riche
río fleuve, rivière
rir rire
risco risque
rizado frisé
rocha roche
rodaballo turbot
rodear entourer
romarñia pèlerinage
rosa rose
Rosalía Rosalie
rosmar gronder
rosquillas gimblette
roupa vêtements
roupa branca lingerie
roupeiro garde-robe
roxo roux
rúa rue
ruído bruit
rusa russe
Rusia Russie
ruso russe
ruxir rugir
saba drap
sábado samedi
saber a avoir le goût de
saber cos ollos pechados connaître les yeux fermés
sabor saveur
saia jupe
saída sortie
saír sortir
saír da casa sortir de la maison
saír o sol lever (se) (le soleil)
sal sel
sala de estar salon
salgar saler
salón de peiteado salon de coiffure
saltar sauter
san sain
Santos Toussaint
saraibar geler
sardiña sardine
saudar saluer
se se
sebe fait qu'un aliment tourne
secar sêcher
secretario secrétaire
sega moisson
segador faucheur
segar faucher
seguinte suivant
seguintes suivants
segunda feira mardi
segundo deuxième, second
segundo prato plat principal
seis six, 6
selo timbre
selva forêt
semáforo feu de croisement
semana semaine
sementar semer
semente semence
sempre toujours
sen sans
sen embargo cependant
sentar ben aller bien
sentido sens
sentimento sentiment
sentinela sentinelle
separada séparée
separado séparé
ser être
serán soir
serie série
serpe serpent
serrar scier
sete sept, 7
Setembro septembre
seus ses
significativo significatif
sillón fauteuil
sinal signal
sinal de tránsito panneau indicateur
sinalar signaler
sindrome syndrome
singular singulier
situar situer
seulement
sobre sur
sobremes dessert
sobriña nièce
sobriño neveu
sodes vous êtes
sofá sofa
sogra belle-mère
sogro beau-père
sol soleil
soldar souder
solo sol
solombo filet-mignon
solpor coucher de soleil
solteira célibataire
solteiro célibataire
solución solution
solla plie européenne
solla vermella limande
sombreiro chapeau
somos nous sommes
son je suis, elles sont, ils sont
son as dúas menos cinco il est deux heures moins cinq
soñar rêver
soportal porche
sorriso sourire
sorte chance
sortella bague
sostén soutif
soto sous-sol
súas ses
suave doux
subir monter
substantivo substantif
substrato substrat
sucursal sucursalle
Sudáfrica Afrique du Sud
sudafricana sud-africain
suevo suève
sufixo suffixe
sufrimento souffrance
sumidoiro égoût
suor sueur
sur sud
suxeito sujet
taberneiro tavernier
tacto toucher
taller atelier
taller mecánico atelier de mécanique
tambor tambour
tamén aussi
tanque bassin
tarde après-midi
taza tasse
te thé
teatro théâtre
tecer tisser
tecido tissu
teimudo têtu
teito plafond
tella tuile
tellado toit
tempo temps
tenda boutique
tenda de roupa boutique de vêtements
tendeiro épicier
tenis tennis
tenreira veau
ter avoir, tenir
ter en conta tenir compte de
ter ganas avoir envie
terceira feira mercredi
terceiro troisième
terra terre
terreo terrain
test test
testa front
testán têtu
teta mamelle
teu ton
ti tu, toi
tía tante
til accent (sur les lettres)
timbre sonnette
tímido timide
tinxir teindre
tío oncle
tirar tirer
tiro ó prato tir au pigeon (d'argile)
tixola poêle
tocar jouer de, toucher
tocar a lotería gagner au loto
toda toute
todo tout
todos tous
tola folle
tolo fou
tomar prendre
tomate tomate
tómbola tombola
tornecelo cheville
torpe maladroit
torque torque
torre tour
traballador travailleur
traballadora travailleuse
traballar travailler
traballo travail
tractor tracteur
tradición tradition
trala derrière la, derrière une
tralo derrière le, derrière un
tranquilo tranquille
tras derrière
trasnada espièglerie
trasno garnement
tratar de essayer de
traxe costume
traxe de baño maillot de bain
traxe festeiro veste de fête
treboada orage
trece treize, 13
tren train
tres trois, 3
triste triste
troita truite
tronar tonner
tusindo toussant
u ? où est ?
ubre pis
ula ? où est la ?
ulir sentir
ulo ? où est le ?
último dernier
un un
unha une
unhas des
unidade unité
universidade université
unlla ongle
uns des
uñas pieds (porc, bœuf)
usuais usuels, usuelles
uva raisin
vaca vache
vacacións vacances
val vallée, val
valado clôture
valente courageux
valo clôture
valor valeur
van taille
vantaxe avantage
vaqueiro blue-jean
varia diverse
varias plusieurs
vario divers
varios plusieurs
varrer balayer
vaso verre
veciño voisin
veleta girouette
vellez vieillesse
vello vieux
vendedor vendeur
venres vendredi
ventá fenêtre
vento vent
veo palais (bucal), voile
ver voir
verán été
verbena fête populaire
verbo verbe
verde vert
verdura légume
vermello rouge
vertedeiro évier
verza chou de Milan
véspera veille
véspora guêpe
vestido vêtement
vestirse habiller (s')
vexame vexation
vexetal végétal
vez fois
viaxar voyager
vida vie
vidreira vitrail
vie vida
vieira coquille Saint-Jacques
viela impasse
vindeiros arrivants
vinte vingt, 20
vintecinco vingt-cinq, 25
vinteoito vingt-huit, 28
vintetrés vingt-trois, 23
viño vin
vir venir
virus virus
visión vision
visipodo wisigoth
viso combinaison
vista vue
vitela génisse
viúva veuve
viúvo veuf
vivenda demeure
vixiante vigile
vixiar surveiller
voar voler
voda noce
volver para a casa renter à la maison
vós vous
vou je vais
voz voix
xa déjà
xabarín sanglier
Xacobe Jacob
xadrez échecs, jeu d'échecs
xamón jambon
Xan Jeanne
Xaneiro janvier
xanela fenêtre
xantar déjeuner
xardín jardin
xardineira jardinière
xardineiro jardinier
xastre tailleur
xato veau
xemelgas jumelles
xemelgos jumeaux
xenealóxica généalogique
xénero genre
xenro gendre
xentilicio nom des habitants
xeográfico géographique
xeonllo genou
xeral général
xermolar germer
Xerome Jérôme
xersei pull
xersei de colo alto pull à col roulé
xersei de gola pull à col roulé
Xesús Jésus
ximnasia gymnastique
ximnasio gymnase
xirar tourner
xirasol tournesol
Xoán Jean
xogar jouer
xogo jeu
xogo dos bolos bowling
xoguete jouet
xoia bijou
xoieiro bijoutier
xoiería bijouterie
xordo sourd
xornada journée
xornaleira employée de presse
xornaleiro employé de presse, journalier
xornalista journaliste
Xosé José
xove jeune fille, jeune homme
xoves jeudi
xuíz juge
xuíza juge
xulgar juger
Xullo juillet
Xuño juin
xurdir jaillir
Xurxo Georges
xustificar justifier
xuventude jeunesse
zanfona vielle
zapateiro cordonnier
zapato chaussure
zoco sabot