Wiktionnaire:Transferts/Free Vietnamese Dictionary Project/Proposition de prononciation

Définition, traduction, prononciation, anagramme et synonyme sur le dictionnaire libre Wiktionnaire.
Article API API Nord API Sud X-SAMPA X-SAMPA Nord X-SAMPA Sud
ăn tiền /ɑn˦.tjen˧˨/ [ɑn˦.tjen˧˨] [ɑŋ˦.tjen˧˨] /An_H.tjen_M_L/ [An_H.tjen_M_L] [AN_H.tjen_M_L]
bách khoa /bæk˦˥.xɔa˦/ [ɓæk˦˥.xɔa˦] [ɓæk˦˥.xɔa˦] /b{k_H_T.xOa_H/ [ɓ{k_H_T.xOa_H] [ɓ{k_H_T.xOa_H]
bán phong kiến /ban˦˥.fɔŋ˦.kjen˦˥/ [ɓan˦˥.fɔŋ˦.kjen˦˥] [ɓaŋ˦˥.fɔŋ˦.kjen˦˥] /ban_H_T.fON_H.kjen_H_T/ [ɓan_H_T.fON_H.kjen_H_T] [ɓaN_H_T.fON_H.kjen_H_T]
bạt hồn /batˀ˧˨.hon˧˨/ [ɓatˀ˧˨.hon˧˨] [ɓakˀ˧˨˧.ɦoŋ˧˨] /bat_?_M_L.hon_M_L/ [ɓat_?_M_L.hon_M_L] [ɓak_?_M_L_M.X\oN_M_L]
bất hợp lý /bøt˦˥.hɤpˀ˧˨.li˦˥/ [ɓøt˦˥.hɤpˀ˧˨.li˦˥] [ɓøk˦˥.ɦɤpˀ˧˨˧.li˦˥] /b2t_H_T.hɤp_?_M_L.li_H_T/ [ɓ2t_H_T.hɤp_?_M_L.li_H_T] [ɓ2k_H_T.X\ɤp_?_M_L_M.li_H_T]
bệnh tật /beɲˀ˧˨.tøtˀ˧˨/ [ɓeɲˀ˧˨.tøtˀ˧˨] [ɓenˀ˧˨˧.tøkˀ˧˨˧] /beJ_?_M_L.t2t_?_M_L/ [ɓeJ_?_M_L.t2t_?_M_L] [ɓen_?_M_L_M.t2k_?_M_L_M]
binh lực /biɲ˦.lɯkˀ˧˨/ [ɓiɲ˦.lɯkˀ˧˨] [ɓin˦.lɯkˀ˧˨˧] /biJ_H.lMk_?_M_L/ [ɓiJ_H.lMk_?_M_L] [ɓin_H.lMk_?_M_L_M]
bóp mũi /bɔp˦˥.muʲˀ˦˧˥/ [ɓɔp˦˥.muʲˀ˦˧˥] [ɓɔp˦˥.muʲ˧˨˧] /bOp_H_T.mu_j_?_H_M_T/ [ɓOp_H_T.mu_j_?_H_M_T] [ɓOp_H_T.mu_j_M_L_M]
bờ hè /bɤ˧˨.hε˧˨/ [ɓɤ˧˨.hε˧˨] [ɓɤ˧˨.ɦε˧˨] /bɤ_M_L.hE_M_L/ [ɓɤ_M_L.hE_M_L] [ɓɤ_M_L.X\E_M_L]
bướm /bɯɤm˦˥/ [ɓɯɤm˦˥] [ɓɯɤm˦˥] /bMɤm_H_T/ [ɓMɤm_H_T] [ɓMɤm_H_T]
cam giấy /kam˦.døi˦˥/ [kam˦.zøi˦˥] [kam˦.jøi˦˥] /kam_H.d2i_H_T/ [kam_H.z2i_H_T] [kam_H.j2i_H_T]
cáo hồi /kaɔ˦˥.hoi˧˨/ [kaɔ˦˥.hoi˧˨] [kaɔ˦˥.ɦoi˧˨] /kaO_H_T.hoi_M_L/ [kaO_H_T.hoi_M_L] [kaO_H_T.X\oi_M_L]
cân quắc /køn˦.kwɑk˦˥/ [køn˦.kwɑk˦˥] [køŋ˦.gwɑk˦˥] /k2n_H.kwAk_H_T/ [k2n_H.kwAk_H_T] [k2N_H.gwAk_H_T]
chàm /cam˧˨/ [cam˧˨] [cam˧˨] /cam_M_L/ [cam_M_L] [cam_M_L]
chân /cøn˦/ [cøn˦] [cøŋ˦] /c2n_H/ [c2n_H] [c2N_H]
chí chết /ci˦˥.cet˦˥/ [ci˦˥.cet˦˥] [ci˦˥.cet˦˥] /ci_H_T.cet_H_T/ [ci_H_T.cet_H_T] [ci_H_T.cet_H_T]
chọn lựa /cɔnˀ˧˨.lɯɤˀ˧˨/ [cɔnˀ˧˨.lɯɤˀ˧˨] [cɔŋˀ˧˨˧.lɯɤˀ˧˨˧] /cOn_?_M_L.lMɤ_?_M_L/ [cOn_?_M_L.lMɤ_?_M_L] [cON_?_M_L_M.lMɤ_?_M_L_M]
chúng nó /cuŋ˦˥.nɔ˦˥/ [cuŋ˦˥.nɔ˦˥] [cuŋ˦˥.nɔ˦˥] /cuN_H_T.nO_H_T/ [cuN_H_T.nO_H_T] [cuN_H_T.nO_H_T]
có lý /kɔ˦˥.li˦˥/ [kɔ˦˥.li˦˥] [kɔ˦˥.li˦˥] /kO_H_T.li_H_T/ [kO_H_T.li_H_T] [kO_H_T.li_H_T]
cúc dục /kuk˦˥.dukˀ˧˨/ [kuk˦˥.zukˀ˧˨] [kuk˦˥.jukˀ˧˨˧] /kuk_H_T.duk_?_M_L/ [kuk_H_T.zuk_?_M_L] [kuk_H_T.juk_?_M_L_M]
dặm hồng /dɑmˀ˧˨.hoŋ˧˨/ [zɑmˀ˧˨.hoŋ˧˨] [jɑmˀ˧˨˧.ɦoŋ˧˨] /dAm_?_M_L.hoN_M_L/ [zAm_?_M_L.hoN_M_L] [jAm_?_M_L_M.X\oN_M_L]
dậy đất /døiˀ˧˨.ɗøt˦˥/ [zøiˀ˧˨.ɗ̺øt˦˥] [jøiˀ˧˨˧.ɗ̺øk˦˥] /d2i_?_M_L.ɗ2t_H_T/ [z2i_?_M_L.ɗ̺2t_H_T] [j2i_?_M_L_M.ɗ̺2k_H_T]
do dự /dɔ˦.dɯˀ˧˨/ [zɔ˦.zɯˀ˧˨] [jɔ˦.jɯˀ˧˨˧] /dO_H.dM_?_M_L/ [zO_H.zM_?_M_L] [jO_H.jM_?_M_L_M]
dư thừa /dɯ˦.tʰɯɤ˧˨/ [zɯ˦.tʰɯɤ˧˨] [jɯ˦.tʰɯɤ˧˨] /dM_H.t_hMɤ_M_L/ [zM_H.t_hMɤ_M_L] [jM_H.t_hMɤ_M_L]
đại cương /ɗaiˀ˧˨.kɯɤŋ˦/ [ɗ̺aiˀ˧˨.kɯɤŋ˦] [ɗ̺aiˀ˧˨˧.kɯɤŋ˦] /ɗai_?_M_L.kMɤN_H/ [ɗ̺ai_?_M_L.kMɤN_H] [ɗ̺ai_?_M_L_M.kMɤN_H]
đáo nhiệm /ɗaɔ˦˥.ɲjemˀ˧˨/ [ɗ̺aɔ˦˥.ɲjemˀ˧˨] [ɗ̺aɔ˦˥.ɲjemˀ˧˨˧] /ɗaO_H_T.Jjem_?_M_L/ [ɗ̺aO_H_T.Jjem_?_M_L] [ɗ̺aO_H_T.Jjem_?_M_L_M]
đầu xanh /ɗøu˧˨.saɲ˦/ [ɗ̺øu˧˨.saɲ˦] [ɗ̺øu˧˨.saŋ˦] /ɗ2u_M_L.saJ_H/ [ɗ̺2u_M_L.saJ_H] [ɗ̺2u_M_L.saN_H]
đi chơi /ɗi˦.cɤi˦/ [ɗ̺i˦.cɤi˦] [ɗ̺i˦.cɤi˦] /ɗi_H.cɤi_H/ [ɗ̺i_H.cɤi_H] [ɗ̺i_H.cɤi_H]
đoản hậu /ɗɔan˧˨˧.høuˀ˧˨/ [ɗ̺ɔan˧˨˧.høuˀ˧˨] [ɗ̺ɔaŋ˧˨˧.ɦøuˀ˧˨˧] /ɗOan_M_L_M.h2u_?_M_L/ [ɗ̺Oan_M_L_M.h2u_?_M_L] [ɗ̺OaN_M_L_M.X\2u_?_M_L_M]
đối phương /ɗoi˦˥.fɯɤŋ˦/ [ɗ̺oi˦˥.fɯɤŋ˦] [ɗ̺oi˦˥.fɯɤŋ˦] /ɗoi_H_T.fMɤN_H/ [ɗ̺oi_H_T.fMɤN_H] [ɗ̺oi_H_T.fMɤN_H]
đụng /ɗuŋˀ˧˨/ [ɗ̺uŋˀ˧˨] [ɗ̺uŋˀ˧˨˧] /ɗuN_?_M_L/ [ɗ̺uN_?_M_L] [ɗ̺uN_?_M_L_M]
/ɣa˦˥/ [ɣa˦˥] [ɣa˦˥] /7a_H_T/ [7a_H_T] [7a_H_T]
ghi tên /ɣi˦.ten˦/ [ɣi˦.ten˦] [ɣi˦.ten˦] /7i_H.ten_H/ [7i_H.ten_H] [7i_H.ten_H]
giản dị /dan˧˨˧.diˀ˧˨/ [zan˧˨˧.ziˀ˧˨] [jaŋ˧˨˧.jiˀ˧˨˧] /dan_M_L_M.di_?_M_L/ [zan_M_L_M.zi_?_M_L] [jaN_M_L_M.ji_?_M_L_M]
giấy chứng chỉ /døi˦˥.cɯŋ˦˥.ci˧˨˧/ [zøi˦˥.cɯŋ˦˥.ci˧˨˧] [jøi˦˥.cɯŋ˦˥.ci˧˨˧] /d2i_H_T.cMN_H_T.ci_M_L_M/ [z2i_H_T.cMN_H_T.ci_M_L_M] [j2i_H_T.cMN_H_T.ci_M_L_M]
gò má /ɣɔ˧˨.ma˦˥/ [ɣɔ˧˨.ma˦˥] [ɣɔ˧˨.ma˦˥] /7O_M_L.ma_H_T/ [7O_M_L.ma_H_T] [7O_M_L.ma_H_T]
hải đảo /hai˧˨˧.ɗaɔ˧˨˧/ [hai˧˨˧.ɗ̺aɔ˧˨˧] [ɦai˧˨˧.ɗ̺aɔ˧˨˧] /hai_M_L_M.ɗaO_M_L_M/ [hai_M_L_M.ɗ̺aO_M_L_M] [X\ai_M_L_M.ɗ̺aO_M_L_M]
hắc ín /hɑk˦˥.in˦˥/ [hɑk˦˥.in˦˥] [ɦɑk˦˥.in˦˥] /hAk_H_T.in_H_T/ [hAk_H_T.in_H_T] [X\Ak_H_T.in_H_T]
hí hoáy /hi˦˥.hɔai˦˥/ [hi˦˥.hɔai˦˥] [ɦi˦˥.ɦɔai˦˥] /hi_H_T.hOai_H_T/ [hi_H_T.hOai_H_T] [X\i_H_T.X\Oai_H_T]
hoà giải /hɔa˧˨.dai˧˨˧/ [hɔa˧˨.zai˧˨˧] [ɦɔa˧˨.jai˧˨˧] /hOa_M_L.dai_M_L_M/ [hOa_M_L.zai_M_L_M] [X\Oa_M_L.jai_M_L_M]
hoen ố /hɔεn˦.o˦˥/ [hɔεn˦.o˦˥] [ɦɔεŋ˦.o˦˥] /hOEn_H.o_H_T/ [hOEn_H.o_H_T] [X\OEN_H.o_H_T]
hồng bì /hoŋ˧˨.bi˧˨/ [hoŋ˧˨.ɓi˧˨] [ɦoŋ˧˨.ɓi˧˨] /hoN_M_L.bi_M_L/ [hoN_M_L.ɓi_M_L] [X\oN_M_L.ɓi_M_L]
huyết /hujet˦˥/ [hujet˦˥] [ɦujet˦˥] /hujet_H_T/ [hujet_H_T] [X\ujet_H_T]
kèn /kεn˧˨/ [kεn˧˨] [kεŋ˧˨] /kEn_M_L/ [kEn_M_L] [kEN_M_L]
kháng độc /xaŋ˦˥.ɗokˀ˧˨/ [xaŋ˦˥.ɗ̺okˀ˧˨] [xaŋ˦˥.ɗ̺okˀ˧˨˧] /xaN_H_T.ɗok_?_M_L/ [xaN_H_T.ɗ̺ok_?_M_L] [xaN_H_T.ɗ̺ok_?_M_L_M]
khích bác /xik˦˥.bak˦˥/ [xik˦˥.ɓak˦˥] [xit˦˥.ɓak˦˥] /xik_H_T.bak_H_T/ [xik_H_T.ɓak_H_T] [xit_H_T.ɓak_H_T]
khôn khéo /xon˦.xεɔ˦˥/ [xon˦.xεɔ˦˥] [xoŋ˦.xεɔ˦˥] /xon_H.xEO_H_T/ [xon_H.xEO_H_T] [xoN_H.xEO_H_T]
kiểm /kjem˧˨˧/ [kjem˧˨˧] [kjem˧˨˧] /kjem_M_L_M/ [kjem_M_L_M] [kjem_M_L_M]
ký sự /ki˦˥.ʃɯˀ˧˨/ [ki˦˥.sɯˀ˧˨] [ki˦˥.ʃɯˀ˧˨˧] /ki_H_T.SM_?_M_L/ [ki_H_T.sM_?_M_L] [ki_H_T.SM_?_M_L_M]
lao /laɔ˦/ [laɔ˦] [laɔ˦] /laO_H/ [laO_H] [laO_H]
liều lượng /ljeʊ˧˨.lɯɤŋˀ˧˨/ [ljeʊ˧˨.lɯɤŋˀ˧˨] [ljeʊ˧˨.lɯɤŋˀ˧˨˧] /ljeU_M_L.lMɤN_?_M_L/ [ljeU_M_L.lMɤN_?_M_L] [ljeU_M_L.lMɤN_?_M_L_M]
lung lay /luŋ˦.lai˦/ [luŋ˦.lai˦] [luŋ˦.lai˦] /luN_H.lai_H/ [luN_H.lai_H] [luN_H.lai_H]
lưu trữ /lɯu˦.ʈɯˀ˦˧˥/ [lɯu˦.cɯˀ˦˧˥] [lɯu˦.ʈɯ˧˨˧] /lMu_H.t`M_?_H_M_T/ [lMu_H.cM_?_H_M_T] [lMu_H.t`M_M_L_M]
miến /mjen˦˥/ [mjen˦˥] [mjen˦˥] /mjen_H_T/ [mjen_H_T] [mjen_H_T]
mờm /mɤm˧˨/ [mɤm˧˨] [mɤm˧˨] /mɤm_M_L/ [mɤm_M_L] [mɤm_M_L]
nang /naŋ˦/ [naŋ˦] [naŋ˦] /naN_H/ [naN_H] [naN_H]
nên người /nen˦.ŋɯɤi˧˨/ [nen˦.ŋɯɤi˧˨] [nen˦.ŋɯɤi˧˨] /nen_H.NMɤi_M_L/ [nen_H.NMɤi_M_L] [nen_H.NMɤi_M_L]
ngấp nghé /ŋøp˦˥.ŋε˦˥/ [ŋøp˦˥.ŋε˦˥] [ŋøp˦˥.ŋε˦˥] /N2p_H_T.NE_H_T/ [N2p_H_T.NE_H_T] [N2p_H_T.NE_H_T]
ngoách /ŋɔæk˦˥/ [ŋɔæk˦˥] [ŋɔæk˦˥] /NO{k_H_T/ [NO{k_H_T] [NO{k_H_T]
ngụ /ŋuˀ˧˨/ [ŋuˀ˧˨] [ŋuˀ˧˨˧] /Nu_?_M_L/ [Nu_?_M_L] [Nu_?_M_L_M]
nhà trai /ɲa˧˨.ʈai˦/ [ɲa˧˨.cai˦] [ɲa˧˨.ʈai˦] /Ja_M_L.t`ai_H/ [Ja_M_L.cai_H] [Ja_M_L.t`ai_H]
nhân khẩu /ɲøn˦.xøu˧˨˧/ [ɲøn˦.xøu˧˨˧] [ɲøŋ˦.xøu˧˨˧] /J2n_H.x2u_M_L_M/ [J2n_H.x2u_M_L_M] [J2N_H.x2u_M_L_M]
nhiệt lượng kế /ɲjetˀ˧˨.lɯɤŋˀ˧˨.ke˦˥/ [ɲjetˀ˧˨.lɯɤŋˀ˧˨.ke˦˥] [ɲjetˀ˧˨˧.lɯɤŋˀ˧˨˧.ke˦˥] /Jjet_?_M_L.lMɤN_?_M_L.ke_H_T/ [Jjet_?_M_L.lMɤN_?_M_L.ke_H_T] [Jjet_?_M_L_M.lMɤN_?_M_L_M.ke_H_T]
nhung nhúc /ɲuŋ˦.ɲuk˦˥/ [ɲuŋ˦.ɲuk˦˥] [ɲuŋ˦.ɲuk˦˥] /JuN_H.Juk_H_T/ [JuN_H.Juk_H_T] [JuN_H.Juk_H_T]
non /nɔn˦/ [nɔn˦] [nɔŋ˦] /nOn_H/ [nOn_H] [nON_H]
nũng nịu /nuŋˀ˦˧˥.njuˀ˧˨/ [nuŋˀ˦˧˥.njuˀ˧˨] [nuŋ˧˨˧.njuˀ˧˨˧] /nuN_?_H_M_T.nju_?_M_L/ [nuN_?_H_M_T.nju_?_M_L] [nuN_M_L_M.nju_?_M_L_M]
oi ả /ɔʲ˦.a˧˨˧/ [ɔʲ˦.a˧˨˧] [ɔʲ˦.a˧˨˧] /O_j_H.a_M_L_M/ [O_j_H.a_M_L_M] [O_j_H.a_M_L_M]
phả hệ /fa˧˨˧.heˀ˧˨/ [fa˧˨˧.heˀ˧˨] [fa˧˨˧.ɦeˀ˧˨˧] /fa_M_L_M.he_?_M_L/ [fa_M_L_M.he_?_M_L] [fa_M_L_M.X\e_?_M_L_M]
phẩm giá /føm˧˨˧.da˦˥/ [føm˧˨˧.za˦˥] [føm˧˨˧.ja˦˥] /f2m_M_L_M.da_H_T/ [f2m_M_L_M.za_H_T] [f2m_M_L_M.ja_H_T]
phì phì /fi˧˨.fi˧˨/ [fi˧˨.fi˧˨] [fi˧˨.fi˧˨] /fi_M_L.fi_M_L/ [fi_M_L.fi_M_L] [fi_M_L.fi_M_L]
phốp /fop˦˥/ [fop˦˥] [fop˦˥] /fop_H_T/ [fop_H_T] [fop_H_T]
qua /kwa˦/ [kwa˦] [gwa˦] /kwa_H/ [kwa_H] [gwa_H]
quân hiệu /kwøn˦.hjeʊˀ˧˨/ [kwøn˦.hjeʊˀ˧˨] [gwøŋ˦.ɦjeʊˀ˧˨˧] /kw2n_H.hjeU_?_M_L/ [kw2n_H.hjeU_?_M_L] [gw2N_H.X\jeU_?_M_L_M]
quyền lực /kwjen˧˨.lɯkˀ˧˨/ [kwjen˧˨.lɯkˀ˧˨] [gwjen˧˨.lɯkˀ˧˨˧] /kwjen_M_L.lMk_?_M_L/ [kwjen_M_L.lMk_?_M_L] [gwjen_M_L.lMk_?_M_L_M]
rấm /røm˦˥/ [zøm˦˥] [ʒøm˦˥] /r2m_H_T/ [z2m_H_T] [Z2m_H_T]
rộn rã /ronˀ˧˨.raˀ˦˧˥/ [zonˀ˧˨.zaˀ˦˧˥] [ʒoŋˀ˧˨˧.ʒa˧˨˧] /ron_?_M_L.ra_?_H_M_T/ [zon_?_M_L.za_?_H_M_T] [ZoN_?_M_L_M.Za_M_L_M]
sa bồi /ʃa˦.boi˧˨/ [sa˦.ɓoi˧˨] [ʃa˦.ɓoi˧˨] /Sa_H.boi_M_L/ [sa_H.ɓoi_M_L] [Sa_H.ɓoi_M_L]
sau đây /ʃau˦.ɗøi˦/ [sau˦.ɗ̺øi˦] [ʃau˦.ɗ̺øi˦] /Sau_H.ɗ2i_H/ [sau_H.ɗ̺2i_H] [Sau_H.ɗ̺2i_H]
sị /ʃiˀ˧˨/ [siˀ˧˨] [ʃiˀ˧˨˧] /Si_?_M_L/ [si_?_M_L] [Si_?_M_L_M]
số hư /ʃo˦˥.hɯ˦/ [so˦˥.hɯ˦] [ʃo˦˥.ɦɯ˦] /So_H_T.hM_H/ [so_H_T.hM_H] [So_H_T.X\M_H]
suối vàng /ʃuoi˦˥.vaŋ˧˨/ [suoi˦˥.vaŋ˧˨] [ʃuoi˦˥.vaŋ˧˨] /Suoi_H_T.vaN_M_L/ [suoi_H_T.vaN_M_L] [Suoi_H_T.vaN_M_L]
tại chức /taiˀ˧˨.cɯk˦˥/ [taiˀ˧˨.cɯk˦˥] [taiˀ˧˨˧.cɯk˦˥] /tai_?_M_L.cMk_H_T/ [tai_?_M_L.cMk_H_T] [tai_?_M_L_M.cMk_H_T]
tập tành /tøpˀ˧˨.taɲ˧˨/ [tøpˀ˧˨.taɲ˧˨] [tøpˀ˧˨˧.taŋ˧˨] /t2p_?_M_L.taJ_M_L/ [t2p_?_M_L.taJ_M_L] [t2p_?_M_L_M.taN_M_L]
thay /tʰai˦/ [tʰai˦] [tʰai˦] /t_hai_H/ [t_hai_H] [t_hai_H]
thi pháp /tʰi˦.fap˦˥/ [tʰi˦.fap˦˥] [tʰi˦.fap˦˥] /t_hi_H.fap_H_T/ [t_hi_H.fap_H_T] [t_hi_H.fap_H_T]
thợ mộc /tʰɤˀ˧˨.mokˀ˧˨/ [tʰɤˀ˧˨.mokˀ˧˨] [tʰɤˀ˧˨˧.mokˀ˧˨˧] /t_hɤ_?_M_L.mok_?_M_L/ [t_hɤ_?_M_L.mok_?_M_L] [t_hɤ_?_M_L_M.mok_?_M_L_M]
tiềm thức /tjem˧˨.tʰɯk˦˥/ [tjem˧˨.tʰɯk˦˥] [tjem˧˨.tʰɯk˦˥] /tjem_M_L.t_hMk_H_T/ [tjem_M_L.t_hMk_H_T] [tjem_M_L.t_hMk_H_T]
tôm he /tom˦.hε˦/ [tom˦.hε˦] [tom˦.ɦε˦] /tom_H.hE_H/ [tom_H.hE_H] [tom_H.X\E_H]
tròm trèm /ʈɔm˧˨.ʈεm˧˨/ [cɔm˧˨.cεm˧˨] [ʈɔm˧˨.ʈεm˧˨] /t`Om_M_L.t`Em_M_L/ [cOm_M_L.cEm_M_L] [t`Om_M_L.t`Em_M_L]
tuy /tyi˦/ [tyi˦] [tyi˦] /tyi_H/ [tyi_H] [tyi_H]
ướp lạnh /ɯɤp˦˥.laɲˀ˧˨/ [ɯɤp˦˥.laɲˀ˧˨] [ɯɤp˦˥.laŋˀ˧˨˧] /Mɤp_H_T.laJ_?_M_L/ [Mɤp_H_T.laJ_?_M_L] [Mɤp_H_T.laN_?_M_L_M]
vô nghĩa /vo˦.ŋiɐˀ˦˧˥/ [vo˦.ŋiɐˀ˦˧˥] [vo˦.ŋiɐ˧˨˧] /vo_H.Ni6_?_H_M_T/ [vo_H.Ni6_?_H_M_T] [vo_H.Ni6_M_L_M]
xỉu /sju˧˨˧/ [sju˧˨˧] [sju˧˨˧] /sju_M_L_M/ [sju_M_L_M] [sju_M_L_M]
am hiểu /am˦.hjeʊ˧˨˧/ [am˦.hjeʊ˧˨˧] [am˦.ɦjeʊ˧˨˧] /am_H.hjeU_M_L_M/ [am_H.hjeU_M_L_M] [am_H.X\jeU_M_L_M]