λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεο(...)πτερυγών

Définition, traduction, prononciation, anagramme et synonyme sur le dictionnaire libre Wiktionnaire.
titre incorrect Titre correct : « λοπαδο­τεμαχο­σελαχο­γαλεο­κρανιο­λειψανο­δριμ­υπο­τριμματο­σιλφιο­καραβο­μελιτο­κατακεχυ­μενο­κιχλ­επι­κοσσυφο­φαττο­περιστερ­αλεκτρυον­οπτο­κεφαλλιο­κιγκλο­πελειο­λαγῳο­σιραιο­βαφη­τραγανο­πτερύγων ». En raison de limitations techniques, la typographie souhaitable du titre n’a pu être restituée correctement.

Grec ancien[modifier le wikicode]

Étymologie[modifier le wikicode]

Mot forgé par Aristophane et composé de λοπάς, λοπάδος, lopás, lopádos (« écuelle »), τέμαχος, témakhos (« tranche »), σέλαχος, sélakhos (« raie, requin »), γαλεός, galeós (« squale »), κρανίον, kraníon (« tête »), λείψανον, leípsanon (« restes »), δριμύς, drimús (« âcre »), ὑπότριμμα, hupótrimma (« sorte de pesto »), σίλφιον, sílphion (« férule ») ;
variantes possibles ici : κάραβος, kárabos (« crabe ou écrevisse ») ou παραός, paraós (« aigle ») ou τυρός, tyrós (« fromage ») ;
puis μέλι, méli (« miel »), κατακεχυμένος, katakekhuménos (« coulant »), κίχλη, kíkhlē (« grive »), ἐπί, epí (« sur »), κόσσυφος, kóssuphos (« merle, merlu »), φάττα, phátta (« pigeon ramier »), περιστερός, peristerós (« pigeon biset »), ἀλεκτρυών, alektruṓn (« coq »), ὀπτός, optós (« rôti, cuit »), κεφάλιον, kephálion (« cervelle »), κίγκλος, kínklos (« merle d’eau »), πέλεια, péleia (« pigeon »), λαγώς, lagōs (« lièvre, lièvre de mer »), σίραιον, síraion (« vin cuit, vin doux »), βαφή, baphē (« trempe, bain-marie ») ;
variantes possibles ici : τραγανός, traganós (« croquant ») ou τραγάλιον, tragálion (« fruits secs, friandises »),
puis πτέρυξ, ptéryx (« aile »).
Célèbre mot grec, le plus long mot de la littérature grecque, avec 170 à 173 lettres en écriture grecque (ou 182 à 185 lettres dans sa translittération latine). La variante aujourd’hui la plus communément admise comme originale comporterait 171 lettres (en capitales grecques manuscrites, ce qui pourrait expliquer des difficultés de lecture ou d’interprétation). La composition est fréquente en grec, mais Aristophane joue de cette pratique en la poussant à l’extrême. La translittération latine la plus ancienne de ce terme a été notée au Moyen-Âge à partir de copies manuscrites de l’original grec, vers 1169-1174.

Nom commun [modifier le wikicode]

Mot à l’origine écrit en 6 vers et demi (plusieurs variantes montrées ici, les différences sont soulignées) :

λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεο-
κρανιολειψανοδριμυποτριμματο-
σιλφιοκαραϐομελιτοκατακεχυμενο-
κιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστερα-
λεκτρυονοπτεκεφαλλιοκιγκλοπε-
λειολαγῳοσιραιοϐαφητραγα-
νοπτερυγών

λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεο-
κρανιολειψανοδριμυποτριμματο-
σιλφιοπαραομελιτοκατακεχυμενο-
κιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστερα-
λεκτρυονοπτεκεφαλλιοκιγκλοπε-
λειολαγῳοσιραιοϐαφητραγα-
λιοπτερυγών

λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεο-
κρανιολειψανοδριμυποτριμματο-
σιλφιοτιρομελιτοκατακεχυμενο-
κιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστερα-
λεκτρυονοπτεκεφαλλιοκιγκλοπε-
λειολαγῳοσιραιοϐαφητραγα-
νοπτερυγών

Transcriptions possibles (avec accentuation des syllabes toniques) :

lopádotémakhosélakhogaléo-
kraníoleípsanodrimýpotrimmato-
sílphiokárabomélitokatakekhyméno-
kíkhlepíkóssyphopháttoperistera-
lektryṓnóptekephálliokínklopé-
leiolagōiosíraiobaphētraga-
ptérygṓn

lopádotémakhosélakhogaléo-
kraníoleípsanodrimýpotrimmato-
sílphioparáomélitokatakekhyméno-
kíkhlepíkóssyphopháttoperistera-
lektryṓnóptekephálliokínklopé-
leiolagōiosíraiobaphētragá-
lioptérygṓn

lopádotémakhosélakhogaléo-
kraníoleípsanodrimýpotrimmato-
sílphiotyrómélitokatakekhyméno-
kíkhlepíkóssyphopháttoperistera-
lektryṓnóptekephálliokínklopé-
leiolagōiosíraiobaphētraga-
ptérygṓn

 1. Ancien plat fictif grec composé de 17 ingrédients ; le plat aurait été une fricassée, composé de 17 ingrédients aigres et doux, dont de la cervelle, du miel, du vinaigre, divers poissons, dans une macération au vin accompagnée de concombres ou fruits crus :
  1. tranches de poisson
  2. poisson de la sous-classe des Elasmobranchii (requin ou raie)
  3. requin-chabot pourri ou tête de petit requin
  4. silphion, apparemment sorte de ferula
  5. une sorte de crabe, scarabée, ou écrevisse
  6. aigle
  7. fromage
  8. miel coulant
  9. grive
  10. poisson de mer ou merle
  11. pigeon ramier
  12. pigeon biset
  13. poulet
  14. cervelle rôtie de grèbe castagneux
  15. lièvre, qui pouvait être un genre d’oiseau ou lièvre de mer
  16. vin bouilli
  17. fruits de dessert ou aliments crus
  18. ailes, nageoires

Voir aussi[modifier le wikicode]

Références[modifier le wikicode]

 • Aristophane, L’Assemblée des femmes, vers 1169-1175, 392 av. J.-C.
 • Le dictionnaire Liddell & Scott traduit : « nom d’un plat composé de toutes sortes de délicatesses, poissons, chair, volaille et sauces ».
 • Lopado...pterygon sur l’encyclopédie Wikipédia