Annexe:Rimes en français

Définition, traduction, prononciation, anagramme et synonyme sur le dictionnaire libre Wiktionnaire.

La présente annexe constitue un dictionnaire des rimes du français en donnant accès aux rimes vocaliques et consonantiques suffisantes.

  • Les annexes de rimes suivent une convention de mise en forme
  • Les rimes signalées par Annexe:Rimes en français en \a\ sont jugées complètes. Celles signalées par Annexe:Rimes en français en \a\ sont jugées pratiquement complètes.
  • Ces listes sont affinées manuellement, vous pouvez utiliser la Recherche avancée qui utilise une procédure automatisée d’exploration du Wiktionnaire.
  • Les rimes sont rangées selon cet ordre artificiel établi par la communauté, il n’a qu’une valeur de rangement :
    • ʔ a ɑ ɑ̃ e ɛ ə ø œ i ɛ̃ œ̃ o ɔ ɔ̃ u y — j w ɥ — b k ʃ d f ɡ ʒ l m n ɲ (=gn) ŋ (=ng) p ʁ s t v z

Catégories[modifier le wikicode]

Rimes vocaliques[modifier le wikicode]

Voyelles : \a\Annexe:Rimes en français en \a\ \ɑ̃\Annexe:Rimes en français en \ɑ̃\ \e\Annexe:Rimes en français en \e\ \ɛ\Annexe:Rimes en français en \ɛ\ \ø\Annexe:Rimes en français en \ø\ \i\Annexe:Rimes en français en \i\ \ɛ̃\ + \œ̃\Annexe:Rimes en français en \ɛ̃\ \o\Annexe:Rimes en français en \o\ \ɔ̃\Annexe:Rimes en français en \ɔ̃\ \u\ Annexe:Rimes en français en \u\ \y\ Annexe:Rimes en français en \y\
Exemples : ha an et eh ! eux hie hein ?, un haut ont hue !
dada maman écouté marais deux cri marin, aucun rodéo rond cou paru
\a\
ahan
\a.a\Annexe:Rimes en français en \a.a\ \a.ɑ̃\Annexe:Rimes en français en \a.ɑ̃\ \a.e\Annexe:Rimes en français en \a.e\ \a.ɛ\Annexe:Rimes en français en \a.ɛ\ \a.ø\Annexe:Rimes en français en \a.ø\ \a.i\Annexe:Rimes en français en \a.ø\ \a.ɛ̃\Annexe:Rimes en français en \a.ɛ̃\ \a.o\ \a.ɔ̃\ \a.u\ \a.y\Annexe:Rimes en français en \a.y\
\ɑ̃\
han han
\ɑ̃.a\ \ɑ̃.ɑ̃\ - \ɑ̃.ɛ\ - - \ɑ̃.ɛ̃\ \ɑ̃.o\ - \ɑ̃.u\ -
\e\
méat
\e.a\Annexe:Rimes en français en \e.a\ \e.ɑ̃\Annexe:Rimes en français en \e.ɑ̃\ \e.e\ \e.ɛ\ \e.ø\Annexe:Rimes en français en \e.ø\ \e.i\Annexe:Rimes en français en \e.i\ \e.ɛ̃\Annexe:Rimes en français en \e.ɛ̃\ \e.o\ \e.ɔ̃\ \e.u\Annexe:Rimes en français en \e.u\ \e.y\Annexe:Rimes en français en \e.y\
\ɛ\
je ne sais
\ɛ.a\ - - \ɛ.ɛ\ - \ɛ.i\ \ɛ.ɛ̃\ - - \ɛ.u\ -
\ə\
triple A
\ə.a\ - - \ə.ɛ\ - \ə.i\ \ə.ɛ̃\ \ə.o\ \ə.ɔ̃\ \ə.u\ \ə.y\Annexe:Rimes en français en \e.y\
\ø\
bleuet
\ø.a\ \ø.ɑ̃\Annexe:Rimes en français en \ø.ɑ̃\ - \ø.ɛ\Annexe:Rimes en français en \ø.ɛ\ \ø.ø\ \ø.i\ - - - - -
\œ\
aveuer
- - \œ.e\ - - - - - - - -
\i\
hi-han
\i.a\ \i.ɑ̃\ \i.e\ \i.ɛ\ - \i.i\ \i.ɛ̃\ \i.o\ - \i.u\ \i.y\
\ɛ̃\ + \œ̃\
requin-hâ
\ɛ̃.a\ - - \ɛ̃.ɛ\ - - \ɛ̃.œ̃\ - - - -
\ɔ\ + \o\
boa
\ɔ.a\ \ɔ.ɑ̃\ \ɔ.e\Annexe:Rimes en français en \ɔ.e\ \ɔ.ɛ\ \ɔ.ø\ \ɔ.i\ \ɔ.ɛ̃\ \ɔ.o\Annexe:Rimes en français en \ɔ.o\ \ɔ.ɔ̃\Annexe:Rimes en français en \ɔ.ɔ̃\ \ɔ.u\Annexe:Rimes en français en \ɔ.u\ \ɔ.y\
\ɔ̃\
Onhaye
\ɔ̃.a\ - - \ɔ̃.ɛ\ - - - \ɔ̃.o\ - - -
\u\
ébloui
\u.a\ \u.ɑ̃ \u.e\ \u.ɛ\ \u.ø\ \u.i\ - \u.o\ \u.ɔ̃\ \u.u\ -
\y\
argüer
\y.a\ \y.ɑ̃\ \y.e\ \y.ɛ\ \y.ø\ \y.i\ \y.ɛ̃\ \y.o\ \y.ɔ̃\ - \y.y\
\j\
caillou
\ja\ \jɑ̃\ \je\ \jɛ\ \jø\ \ji\Annexe:Rimes en français en \ji\ \jɛ̃\ \jo\ \jɔ̃\ \ju\ \jy\
\w\
jouet
\wa\ \wɑ̃\ \we\ \wɛ\ \wø\ \wi\ \wɛ̃\ \wo\Annexe:Rimes en français en \wo\ \wɔ̃\ \wu\ \wy\
\ɥ\
huer
\ɥa\ \ɥɑ̃\ \ɥe\ \ɥɛ\ \ɥø\ \ɥi\ \ɥɛ̃\ \ɥo\ \ɥɔ̃\ - -
\b\
bain
\ba\ \bɑ̃\ \be\ \bɛ\ \bø\ \bi\ \bɛ̃\ \bo\ \bɔ̃\ \bu\ \by\
\k\
balcon
\ka\ \kɑ̃\ \ke\ \kɛ\ \kø\ \ki\ \kɛ̃\Annexe:Rimes en français en \kɛ̃\ \ko\ \kɔ̃\ \ku\ \ky\
\ʃ\
marcher
\ʃa\Annexe:Rimes en français en \ʃa\ \ʃɑ̃\ \ʃe\ \ʃɛ\ \ʃø\Annexe:Rimes en français en \ʃø\ \ʃi\ \ʃɛ̃\ \ʃo\ \ʃɔ̃\ \ʃu\ \ʃy\
\d\
deux
\da\ \dɑ̃\ \de\ \dɛ\ \dø\ \di\ \dɛ̃\ \do\ \dɔ̃\ \du\ \dy\
\f\
enfant
\fa\ \fɑ̃\ \fe\ \fɛ\ \fø\ \fi\ \fɛ̃\ \fo\ \fɔ̃\Annexe:Rimes en français en \fɔ̃\ \fu\Annexe:Rimes en français en \fu\ \fy\
\ɡ\
yoga
\ɡa\ \ɡɑ̃\ \ɡe\ \ɡɛ\ \ɡø\ \ɡi\ \ɡɛ̃\ \ɡo\ \ɡɔ̃\ \ɡu\ \ɡy\
\ʒ\
manger
\ʒa\ \ʒɑ̃\ \ʒe\ \ʒɛ\ \ʒø\ \ʒi\ \ʒɛ̃\Annexe:Rimes en français en \ʒɛ̃\ \ʒo\Annexe:Rimes en français en \ʒo\ \ʒɔ̃\ \ʒu\ \ʒy\
\l\
lo
\la\ \lɑ̃\ \le\ \lɛ\ \lø\ \li\ \lɛ̃\ \lo\ \lɔ̃\ \lu\ \ly\
\m\
chimie
\ma\ \mɑ̃\ \me\ \mɛ\ \mø\ \mi\ \mɛ̃\ \mo\ \mɔ̃\ \mu\ \my\
\n\
genou
\na\ \nɑ̃\ \ne\ \nɛ\ \nø\ \ni\ \nɛ̃\ \no\ \nɔ̃\ \nu\ \ny\
\ɲ\
agneau
\ɲa\ \ɲɑ̃\ \ɲe\ \ɲɛ\Annexe:Rimes en français en \ɲɛ\ \ɲø\ \ɲi\ \ɲɛ̃\ \ɲo\ \ɲɔ̃\ \ɲu\ -
\p\
couper
\pa\ \pɑ̃\ \pe\ \pɛ\ \pø\ \pi\ \pɛ̃\ \po\ \pɔ̃\ \pu\Annexe:Rimes en français en \pu\ \py\
\ʁ\
bras
\ʁa\ \ʁɑ̃\ \ʁe\ \ʁɛ\ \ʁø\ \ʁi\ \ʁɛ̃\ \ʁo\ \ʁɔ̃\ \ʁu\ \ʁy\
\s\
aussi
\sa\ \sɑ̃\ \se\ \sɛ\ \sø\ \si\ \sɛ̃\ \so\ \sɔ̃\ \su\ \sy\
\t\
partout
\ta\ \tɑ̃\ \te\ \tɛ\ \tø\ \ti\ \tɛ̃\ \to\ \tɔ̃\ \tu\ \ty\
\v\
bravo
\va\ \vɑ̃\ \ve\ \vɛ\ \vø\ \vi\ \vɛ̃\ \vo\ \vɔ̃\Annexe:Rimes en français en \vɔ̃\ \vu\ \vy\
\z\
zizi
\za\ \zɑ̃\ \ze\ \zɛ\ \zø\ \zi\ \zɛ̃\ \zo\ \zɔ̃\ \zu\Annexe:Rimes en français en \zu\ \zy\Annexe:Rimes en français en \zy\


Rimes consonantiques[modifier le wikicode]

\a\, \ɑ\
axe, âpre
\ɑ̃\
tank
\ɛ\
raide
\ø\
pieuse
\œ\
neuf
\i\
cil
\ɛ̃\, \œ̃\
teinte, junte
\ɔ\
botte
\o\
jaune
\ɔ̃\
ronde
\u\
course
\y\
azur
\b\
robe
\ab\ \ɑ̃b\ \ɛb\ - \œb\ \ib\ \ɛ̃b\ \ɔb\ \ob\ \ɔ̃b\ \ub\ \yb\
\bd\
Charybde
- \ɑ̃bd\Annexe:Rimes en français en \ɑ̃bd\ - - - \ibd\Annexe:Rimes en français en \ibd\ - - - - - -
\bl\
noble
\abl\ \ɑ̃bl\ \ɛbl\Annexe:Rimes en français en \ɛbl\ - \œbl\Annexe:Rimes en français en \œbl\ \ibl\ \œ̃bl\Annexe:Rimes en français en \œ̃bl\ \ɔbl\ - \ɔ̃bl\Annexe:Rimes en français en \ɔ̃bl\ \ubl\Annexe:Rimes en français en \ubl\ \ybl\Annexe:Rimes en français en \ybl\
\bʁ\
libre
\abʁ\ \ɑ̃bʁ\ \ɛbʁ\Annexe:Rimes en français en \ɛbʁ\ - - \ibʁ\Annexe:Rimes en français en \ibʁ\ \ɛ̃bʁ\Annexe:Rimes en français en \ɛ̃bʁ\ \ɔbʁ\ - \ɔ̃bʁ\Annexe:Rimes en français en \ɔ̃bʁ\ - \ybʁ\Annexe:Rimes en français en \ybʁ\
\k\
lac
\ak\Annexe:Rimes en français en \ak\ \ɑ̃k\ \ɛk\ - \œk\ \ik\ \ɛ̃k\ \ɔk\ \ok\ \ɔ̃k\ \uk\ \yk\
\kl\
racle
\akl\ - \ɛkl\Annexe:Rimes en français en \ɛkl\ - - \ikl\ \ɛ̃kl\ \ɔkl\ - \ɔ̃kl\Annexe:Rimes en français en \ɔ̃kl\ \ukl\ -
\km\
drachme
\akm\Annexe:Rimes en français en \akm\ - \ɛkm\Annexe:Rimes en français en \ɛkm\ - - - - - - - - -
\kn\
tridacne
\akn\ - - - - \ikn\ - - - - - -
\kʁ\
ocre
\akʁ\ \ɑ̃kʁ\ \ɛkʁ\ - - \ikʁ\ \ɛ̃kʁ\Annexe:Rimes en français en \ɛ̃kʁ\ \ɔkʁ\ - - \ukʁ\ \ykʁ\Annexe:Rimes en français en \ykʁ\
\ks\
boxe
\aks\Annexe:Rimes en français en \aks\ \ɑ̃ks\ \ɛks\ - \œks\ \iks\ \ɛ̃ks\ \ɔks\ - \ɔ̃ks\ - \yks\Annexe:Rimes en français en \yks\
\kst\
texte
- - \ɛkst\ - - \ikst\ - - - - \ukst\ -
\kstʁ\
dextre
- - \ɛkstʁ\Annexe:Rimes en français en \ɛkstʁ\ - - - - - - - - -
\kt\
acte
\akt\ - \ɛkt\ - \œkt\ \ikt\ \ɛ̃kt\ \ɔkt\ - \ɔ̃kt\ - \ykt\
\ktʁ\
spectre
\aktʁ\ - \ɛktʁ\ - - - - - - - - -
\ʃ\
biche
\aʃ\ \ɑ̃ʃ\ \ɛʃ\ \øʃ\Annexe:Rimes en français en \øʃ\ \œʃ\ \iʃ\ \ɛ̃ʃ\Annexe:Rimes en français en \ɛ̃ʃ\ \ɔʃ\ \oʃ\ \ɔ̃ʃ\ \uʃ\ \yʃ\
\ʃk\
tichke
- - - - - \iʃk\ - - - - \uʃk\ -
\ʃɡ\
Domleschg
- - \ɛʃɡ\ - - - - - - - - -
\ʃn\
æschne
- - \ɛʃn\ - - - - - - - - -
\ʃt\
Crochte
- - - - - \iʃt\ - \ɔʃt\ - - \uʃt\ -
\ʃtʁ\
fichtre
- - - - - \iʃtʁ\Annexe:Rimes en français en \iʃtʁ\ - - - - \uʃtʁ\Annexe:Rimes en français en \uʃtʁ\ -
\d\
rade
\ad\
aubade
\ɑ̃d\
viande
\ɛd\
Suède
\ød\
leude
\œd\
skeud
\id\
aride
\ɛ̃d\
Inde
\ɔd\
ode
\od\
chaude
\ɔ̃d\
ronde
\ud\
boude
\yd\
rude
\dʒ\
badge
\adʒ\ - \ɛdʒ\ - - \idʒ\Annexe:Rimes en français en \id\ - \ɔdʒ\ - - - -
\dl\
yodle
- - - - \œdl\ - - \ɔdl\Annexe:Rimes en français en \ɔdl\ - - - -
\dn\
hydne
- - - - - \idn\Annexe:Rimes en français en \idn\ - - - - - -
\dʁ\
hydre
\adʁ\ \ɑ̃dʁ\ \ɛdʁ\ - - \idʁ\ \ɛ̃dʁ\ - - \ɔ̃dʁ\ \udʁ\ -
\dz\
dze
\adz\ - \ɛdz\ - - - - - - - - -
\f\
nef
\af\ \ɑ̃f\ \ɛf\ \øf\ - \if\ \ɛ̃f\ \ɔf\ \of\ \ɔ̃f\Annexe:Rimes en français en \ɔ̃f\ \uf\ \yf\
\fk\
Zouafques
\afk\ - - - - - - - - - - -
\fʃ\
rrafsh
\afʃ\ - - - - - - - - - - -
\fl\
trèfle
\afl\ \ɑ̃fl\ \ɛfl\ - - \ifl\ \ɛ̃fl\ \ɔfl\Annexe:Rimes en français en \ɔfl\ - \ɔ̃fl\ \ufl\ \yfl\Annexe:Rimes en français en \yfl\
\fʁ\
gaufre
\afʁ\ \ɑ̃fʁ\Annexe:Rimes en français en \ɑ̃fʁ\ \ɛfʁ\ - - \ifʁ\ \ɛ̃fʁ\Annexe:Rimes en français en \ɛ̃fʁ\ \ɔfʁ\ \ofʁ\ - \ufʁ\ -
\ft\
aphte
\aft\ - \ɛft\Annexe:Rimes en français en \ɛft\ - - \ift\ - \ɔft\ - - \uft\ -
\fv\
Paifve
- - \ɛfv\ - - - - - - - - -
\fz\
Rafz
\afz\ - - - - - - - - - - -
\ʒ\
toge
\aʒ\ \ɑ̃ʒ\ \ɛʒ\ \øʒ\ \œʒ\ \iʒ\ \ɛ̃ʒ\ \ɔʒ\ \oʒ\ \ɔ̃ʒ\ \uʒ\ \yʒ\
\ɡ\
digue
\aɡ\ \ɑ̃ɡ\ \ɛɡ\ \øɡ\ - \iɡ\ \ɛ̃ɡ\ \ɔɡ\ - \ɔ̃ɡ\ \uɡ\Annexe:Rimes en français en \ug\ \yɡ\
\ɡd\
Agde
\aɡd\Annexe:Rimes en français en \agd\ - - - - - - - - - - -
\ɡl\
angle
- \ɑ̃ɡl\ \ɛɡl\ \øɡl\ - \iɡl\ \ɛ̃ɡl\Annexe:Rimes en français en \ɛ̃ɡl\ \ɔɡl\ - \ɔ̃ɡl\ \uɡl\ \yɡl\
\ɡm\
dogme
\aɡm\ - \ɛɡm\ - \œɡm\ \iɡm\Annexe:Rimes en français en \igm\ - \ɔɡm\ - - - -
\ɡn\
stagne
\aɡn\Annexe:Rimes en français en \agn\ - - - - - - - - - - \yɡn\
\ɡʁ\
ogre
\aɡʁ\Annexe:Rimes en français en \aɡʁ\ \ɑ̃ɡʁ\Annexe:Rimes en français en \ɑ̃ɡʁ\ \ɛɡʁ\ - - \iɡʁ\Annexe:Rimes en français en \iɡʁ\ \ɛ̃ɡʁ\Annexe:Rimes en français en \ɛ̃ɡʁ\ \ɔɡʁ\ - \ɔ̃ɡʁ\Annexe:Rimes en français en \ɔ̃ɡʁ\ \uɡʁ\Annexe:Rimes en français en \uɡʁ\ -
\j\
taille
\aj\ - \ɛj\ \øj\ - \ij\ - \ɔj\ - - \uj\ -
\jk\
dyke
\ajk\ - \ɛjk\ - - - - - - - - -
\jʃ\
reich
\ajʃ\ - - - - - - - - - - -
\jd\
blade
- - \ɛjd\ - - - - \ɔjd\Annexe:Rimes en français en \ɔjd\ - - - -
\jf\
nolife
\ajf\ - - - - - - - - - - -
\jl\
mile
\ajl\Annexe:Rimes en français en \ajl\ - \ɛjl\ - - - - \ɔjl\Annexe:Rimes en français en \ɔjl\ - - - -
\jm\
Schiltigheim
\ajm - \ɛjm\ - - - - - - - - -
\jn\
design
\ajn\ - \ɛjn\ - - - - \ɔjn\ - - - -
\jnd\
grind
\ajnd\ - - - - - - - - - - -
\jnt\
checkpoint
- - - - - - - \ɔjnt\ - - - -
\jp\
hype
\ajp - - - - - - - - - - -
\jʁ\
Eire
\ajʁ\ - \ɛjʁ\ - - - - - - - - -
\js\
édelweiss
\ajs\Annexe:Rimes en français en \ajs\ - \ɛjs\ - - - - \ɔjs\Annexe:Rimes en français en \ɔjs\ - - - -
\jst\
poltergeist
\ajst\ - - - - - - - - - - -
\jt\
light
\ajt\Annexe:Rimes en français en \ajt\ - \ɛjt\Annexe:Rimes en français en \ɛjt\ - - - - - - - - -
\jv\
live
\ajv\ - - - - - - - - - - -
\jz\
king size
\ajz - \ɛjz\ - - - - - - - - -
\l\
brûle
\al\
val
\ɑ̃l\
ébranle
\ɛl\
label
\øl\
meule
\œl\
gueule
\il\
ville
- \ɔl\
bol
\ol\
gnôle
- \ul\
boule
\yl\
brûle
\lb\
bulbe
\alb\ - \ɛlb\ - - \ilb\ - - - - - \ylb\Annexe:Rimes en français en \ylb\
\lbʁ\
Les Albres
\albʁ\ - - - - - - - - - - -
\lk\
calque
\alk\Annexe:Rimes en français en \alk\ - \ɛlk\Annexe:Rimes en français en \ɛlk\ - - \ilk\ - \ɔlk\Annexe:Rimes en français en \ɔlk\ - - \ulk\Annexe:Rimes en français en \ulk\ \ylk\
\lkʁ\
sépulcre
- - - - - - - - - - - \ylkʁ\Annexe:Rimes en français en \ylkʁ\
\lʃ\
Welche
- - \ɛlʃ\Annexe:Rimes en français en \ɛlʃ\ - \ølʃ\ - - - - - - \ylʃ\
\ld\
tilde
\ald\ - \ɛld\ - - \ild\ - \ɔld\ - - \uld\ -
\ldʁ\
gueldre
- - \ɛldʁ\Annexe:Rimes en français en \ɛldʁ\ - - - - \ɔldʁ\ - - - -
\lf\
golf
\alf\ - \ɛlf\Annexe:Rimes en français en \ɛlf\ - - \ilf\ - \ɔlf\ - - \ulf\ \ylf\
\lft\
Delft
- - \ɛlft\ - - - - - - - \ulft\ -
\lɡ\
divulgue
\alɡ\ - \ɛlɡ\ - - - - \ɔlɡ\ - - - \ylɡ\
\lʒ\
Belge
\alʒ\ - \ɛlʒ\Annexe:Rimes en français en \ɛlʒ\ - - - - \ɔlʒ\ - - - \ylʒ\Annexe:Rimes en français en \ylʒ\
\lm\
calme
\alm\ - \ɛlm\ - - \ilm\ - \ɔlm\ - - \ulm\ \ylm\
\lms\
Holmes
- - - - - - - \ɔlms\Annexe:Rimes en français en \ɔlms\ - - - -
\ln\
aulne
- - - - - - - - \oln\ - - -
\lp\
Alpes
\alp\ - \ɛlp\ - - - - \ɔlp\Annexe:Rimes en français en \ɔlp\ - - \ulp\Annexe:Rimes en français en \ulp\ \ylp\
\lʁ\
Coussolre
- - - - - - - \ɔlʁ\ - - - -
\ls\
valse
\als\ - \ɛls\ \øls\ \œls\ - - \ɔls\ - - \uls\ \yls\
\lsk\
Kozielsk
- - \ɛlsk\Annexe:Rimes en français en \ɛlsk\ - - - - \ɔlsk\ - - - -
\lt\
balte
\alt\ - \ɛlt\ - \œlt\ \ilt\ - \ɔlt\ - - \ult\ \ylt\
\lv\
valve
\alv\ - \ɛlv\ - - \ilv\ - \ɔlv\ - - - \ylv\
\lz\
Elze
- - \ɛlz\ - - - - - - - - -
\m\
me
\am\ - \ɛm\Annexe:Rimes en français en \ɛm\ \øm\ \œm\ \im\ \ɛ̃m\ \ɔm\ \om\ - \um\ \ym\
\md\
lamde
\amd\ - - - - - - - - - - -
\mn\
hymne
\amn\ - \ɛmn\Annexe:Rimes en français en \ɛmn\ - - \imn\ - \ɔmn\ - - - \ymn\
\mp\
dump
- \ɑ̃mp\ - - \œmp\ \imp\ - \ɔmp\ - - \ump\ -
\mpf\
schtroumpf
- - - - - - - - - - \umpf\Annexe:Rimes en français en \umpf\ -
\ms\
clamse
\ams\ - \ɛms\Annexe:Rimes en français en \ɛms\ - - - - \ɔms\ - - - -
\n\
lune
\an\ - \ɛn\ \øn\ \œn\ \in\ - \ɔn\ \on\ - \un\ \yn\
\nʃ\
lunch
- - \ɛnʃ\ - \œnʃ\Annexe:Rimes en français en \œnʃ\ \inʃ\ - - - - - -
\nd\
compound
\and\ \ɑ̃nd\ \ɛnd\Annexe:Rimes en français en \ɛnd\ - - \ind\ - - - - \und\Annexe:Rimes en français en \und\ -
\nʒ\
lounge
- - - - \œnʒ\ - - - - - \unʒ\ -
\ns\
dance
\ans\ \ɑ̃ns\ \ɛns\Annexe:Rimes en français en \ɛns\ - - \ins\Annexe:Rimes en français en \ins\ - - - - - \yns\
\ns\
Minsk
- \ɑ̃nsk\ \ɛnsk\ - - \insk\Annexe:Rimes en français en \insk\ - - - - - -
\nt\
sprint
\ant\ - \ɛnt\Annexe:Rimes en français en \ɛnt\ - \œnt\ \int\Annexe:Rimes en français en \int\ - - - - \unt\ -
\ntʃ\
lunch
- - \ɛntʃ\ - \œntʃ\Annexe:Rimes en français en \œntʃ\ \intʃ\ - - - - \untʃ\ -
\nts\
chintz
- - - - - \ints\ - - - - - -
\nz\
benze
- - \ɛnz\ - - \inz\ - \ɔnz\ - - - -
\ɲ\
bagne
\aɲ\ - \ɛɲ\ \øɲ\ - \iɲ\ \ɛ̃ɲ\ \ɔɲ\ - \ɔ̃ɲ\ \uɲ\ \yɲ\
\ŋ\
bang
- \ɑ̃ŋ\ - - - \iŋ\Annexe:Rimes en français en \iŋ\ \ɛ̃ŋ\ - - \ɔ̃ŋ\ \uŋ\ -
\p\
jupe
\ap\ \ɑ̃p\ \ɛp\ \øp\ - \ip\ \ɛ̃p\ \ɔp\ \op\ \ɔ̃p\ \up\ \yp\
\pf\
kougelhopf
- \ɑ̃pf\ - - - - - \ɔpf\ - - - -
\pl\
peuple
\apl\ \ɑ̃pl\ - \øpl\ - \ipl\ \ɛ̃pl\Annexe:Rimes en français en \ɛ̃pl\ \ɔpl\ - - \upl\ \ypl\
\pn\
hypne
- - - - - \ipn\ - - - - - -
\pʁ\
pre
\apʁ\ \ɑ̃pʁ\Annexe:Rimes en français en \ɑ̃pʁ\ \ɛpʁ\ - - \ipʁ\ - \ɔpʁ\ - \ɔ̃pʁ\Annexe:Rimes en français en \ɔ̃pʁ\ - \ypʁ\Annexe:Rimes en français en \ypʁ\
\ps\
laps
\aps\ \ɑ̃ps\ \ɛps\ - - \ips\ - \ɔps\ - - \ups\ -
\pt\
apte
\apt\ \ɑ̃pt\ \ɛpt\ - - \ipt\Annexe:Rimes en français en \ipt\ - \ɔpt\ - \ɔ̃pt\Annexe:Rimes en français en \ɔ̃pt\ - \ypt\Annexe:Rimes en français en \ypt\
\ptʁ\
sceptre
- - \ɛptʁ\Annexe:Rimes en français en \ɛptʁ\ - - \iptʁ\ - \ɔptʁ\Annexe:Rimes en français en \ɔptʁ\ - - - -
\ʁ\
tare
\aʁ\
bar
\ɑ̃ʁ\
genre
\ɛʁ\
taire
- \œʁ\
labeur
\iʁ\
sortir
\ɛ̃ʁ\
vinrent
\ɔʁ\
trésor
\oʁ\
maure
- \uʁ\
bonjour
\yʁ\
futur
\ʁb\
herbe
\aʁb\ - \ɛʁb\ - - \iʁb\ - \ɔʁb\ - - \uʁb\ \yʁb\
\ʁbʁ\
arbre
\aʁbʁ\ - - - - - - - - - - -
\ʁbz\
NURBS
- - - - \œʁbz\ - - - - - - -
\ʁk\
arc
\aʁk\Annexe:Rimes en français en \aʁk\ - \ɛʁk\ - \œʁk\Annexe:Rimes en français en \œʁk\ \iʁk\Annexe:Rimes en français en \iʁk\ - \ɔʁk\ - - \uʁk\ \yʁk\
\ʁkl\
cercle
\aʁkl\ - \ɛʁkl\ - - - - \ɔʁkl\ - - - -
\ʁks\
Marx
\aʁks\ - - - - - - \ɔʁks\ - - - -
\ʁʃ\
arche
\aʁʃ\ - \ɛʁʃ\ - - \iʁʃ\Annexe:Rimes en français en \iʁʃ\ - \ɔʁʃ\ - - \uʁʃ\Annexe:Rimes en français en \uʁʃ\ -
\ʁd\
horde
\aʁd\ - \ɛʁd\ - - - - \ɔʁd\ - - \uʁd\ \yʁd\Annexe:Rimes en français en \yʁd\
\ʁdʁ\
ordre
\aʁdʁ\ - \ɛʁdʁ\Annexe:Rimes en français en \ɛʁdʁ\ - \œʁdʁ\ - - \ɔʁdʁ\ - - \uʁdʁ\Annexe:Rimes en français en \uʁdʁ\ -
\ʁf\
surfe
\aʁf\ - \ɛʁf\ \øʁf\ \œʁf\ \iʁf\Annexe:Rimes en français en \iʁf\ - \ɔʁf\ - - - \yʁf\
\ʁfl\
morfle
- - - - - - - \ɔʁfl\ - - - -
\ʁʒ\
berge
\aʁʒ\ - \ɛʁʒ\ - - - - \ɔʁʒ\ - - \uʁʒ\ \yʁʒ\
\ʁɡ\
orgue
\aʁɡ\ - \ɛʁɡ\ - - - - \ɔʁɡ\ - - \uʁɡ\ \yʁɡ\
\ʁl\
merle
\aʁl\ - \ɛʁl\ \øʁl\ - - - \ɔʁl\ - - \uʁl\ \yʁl\Annexe:Rimes en français en \yʁl\
\ʁm\
larme
\aʁm\ - \ɛʁm\ - - \iʁm\Annexe:Rimes en français en \iʁm\ - \ɔʁm\ - - \uʁm\ \yʁm\
\ʁn\
urne
\aʁn\ - \ɛʁn\ - \œʁn\ \iʁn\ - \ɔʁn\ - - \uʁn\ \yʁn\
\ʁɲ\
borgne
\aʁɲ\ - \ɛʁɲ\ - - - - \ɔʁɲ\ - - \uʁɲ\ -
\ʁp\
harpe
\aʁp\ - \ɛʁp\ - - \iʁp\ - - - - - \yʁp\
\ʁpʁ\
pourpre
- - - - - - - - - - \uʁpʁ\Annexe:Rimes en français en \uʁpʁ\ -
\ʁs\
herse
\aʁs\ - \ɛʁs\ \øʁs\ - \iʁs\Annexe:Rimes en français en \iʁs\ - \ɔʁs\ - - \uʁs\ \yʁs\
\ʁsk\
lorsque
- - - - - \iʁsk\ - \ɔʁsk\Annexe:Rimes en français en \ɔʁsk\ - - - -
\ʁst\
karst
\aʁst\ - \ɛʁst\ - - - - \ɔʁst\ - - - \yʁst\
\ʁt\
carte
\aʁt\ - \ɛʁt\ \øʁt\ \œʁt\ \iʁt\ - \ɔʁt\ - - \uʁt\Annexe:Rimes en français en \uʁt\ -
\ʁtʃ\
bortsch
\aʁtʃ\ - - - - - - \ɔʁtʃ\ - - - -
\ʁtʁ\
meurtre
\aʁtʁ\ - \ɛʁtʁ\Annexe:Rimes en français en \ɛʁtʁ\ - \œʁtʁ\Annexe:Rimes en français en \œʁtʁ\ - - - - - \uʁtʁ\ -
\ʁts\
quartz
\aʁts\ - \ɛʁts\ - - - - \ɔʁts\ - - \uʁts\ -
\ʁv\
verve
\aʁv\Annexe:Rimes en français en \aʁv\ - \ɛʁv\ - \œʁv\ - - \ɔʁv\Annexe:Rimes en français en \ɔʁv\ - - \uʁv\ \yʁv\Annexe:Rimes en français en \yʁv\
\ʁz\
quatorze
- - - - - - - \ɔʁz\Annexe:Rimes en français en \ɔʁz\ - - - -
\s\
lisse
\as\
liasse
\ɑ̃s\
lance
\ɛs\
baisse
\øs\
lœss
\œs\
reusse
\is\
maïs
\ɛ̃s\Annexe:Rimes en français en \ɛ̃s\
mince
\ɔs\
Laos
\os\
hausse
\ɔ̃s\
ronce
\us\
brousse
\ys\
puce
\sk\
risque
\ask\ - \ɛsk\ - - \isk\ - \ɔsk\ - \ɔ̃sk\ \usk\ \ysk\
\skl\
muscle
\askl\ - \ɛskl\ - - \iskl\ - - - - \uskl\ \yskl\Annexe:Rimes en français en \yskl\
\sd\
Dresde
- - \ɛsd\ - - - - - - - - -
\sm\
séisme
\asm\ - \ɛsm\ \øsm\ - \ism\ - \ɔsm\ - - - -
\sp\
jaspe
\asp\ - - - - \isp\ - - - - - -
\st\
buste
\ast\ - \ɛst\ \øst\ - \ist\ - \ɔst\ \ost\ - \ust\ \yst\
\stʁ\
astre
\astʁ\ - \ɛstʁ\Annexe:Rimes en français en \ɛstʁ\ - - \istʁ\ - \ɔstʁ\ \ostʁ\ \ɔ̃stʁ\Annexe:Rimes en français en \ɔ̃stʁ\ \ustʁ\ \ystʁ\Annexe:Rimes en français en \ystʁ\
\t\
but
\at\ \ɑ̃t\ \ɛt\ \øt\ \œt\ \it\ \ɛ̃t\ \ɔt\ \ot\ \ɔ̃t\Annexe:Rimes en français en \ɔ̃t\ \ut\ \yt\
\tʃ\
match
\atʃ\ \ɑ̃tʃ\ \ɛtʃ\ - - \itʃ\ - \ɔtʃ\ - - \utʃ\ -
\tl\
nahuatl
\atl\ - \ɛtl\ - - \itl\ - \ɔtl\ - - - \ytl\
\tm\
polytme
- - - - - \itm\ - - - - - -
\tʁ\
contre
\atʁ\ \ɑ̃tʁ\ \ɛtʁ\ \øtʁ\ \œtʁ\ \itʁ\ \ɛ̃tʁ\ \ɔtʁ\ \otʁ\ \ɔ̃tʁ\ \utʁ\ \ytʁ\
\ts\
erzatz
\ats\Annexe:Rimes en français en \ats\ \ɑ̃ts\ \ɛts\ - - \its\ - - - - \uts\ -
\v\
bave
\av\ \ɑ̃v\ \ɛv\ \øv\ \œv\ \iv\ - \ɔv\Annexe:Rimes en français en \ɔv\ \ov\ \ɔ̃v\ \uv\ \yv\
\vn\
Thorsavn
\avn\ - - - - - - - - - - -
\vʁ\
livre
\avʁ\Annexe:Rimes en français en \avʁ\ \ɑ̃vʁ\Annexe:Rimes en français en \ɑ̃vʁ\ \ɛvʁ\ \øvʁ\ \œvʁ\Annexe:Rimes en français en \œvʁ\ \ivʁ\Annexe:Rimes en français en \ivʁ\ - \ɔvʁ\ \ovʁ\Annexe:Rimes en français en \ovʁ\ - \uvʁ\ -
\w\
wow
\aw\ - \ɛw\ - - - - - \ow\ - - -
\wk\
traouc
\awk\ - - - - - - - - - - -
\wd\
cloud
\awd\ - - - - - - - - - - -
\wl\
OWL
\awl\ - - - - - - - - - - -
\wn\
Freetown
\awn\ - - - - - - - - - - -
\wnd\
pound
\awnd\Annexe:Rimes en français en \awnd\ - - - - - - - - - - -
\z\
rose
\az\Annexe:Rimes en français en \az\ \ɑ̃z\ \ɛz\ \øz\ \œz\ \iz\ \ɛ̃z\Annexe:Rimes en français en \ɛ̃z\ - \oz\ \ɔ̃z\ \uz\ \yz\
\zd\
Ormuzd
- - - - - - - - - - - \yzd\
\zl\
puzzle
- - - - \œzl\ - - - - - - -

Autres rimes consonantiques[modifier le wikicode]

Rimes consonantiques riches[modifier le wikicode]

Remarque : Il est possible d’accéder à ces pages à travers la rime suffisante correspondante.

Voir aussi[modifier le wikicode]