Module:langues/lettres rares

Définition, traduction, prononciation, anagramme et synonyme sur le dictionnaire libre Wiktionnaire.

Liste des langues (similaire à Module:langues/data), appelée par Module:section langue pour catégoriser les lettres rares pour chacune.


	local l = {}
	
	-- Langues (attention ‎‎ï̂  est décomposé en ‎‎ï + ^)
        l['fr'] = { rare = '[' .. 'æÆœŒàÀáÁäÄãÃāĀåÅ' .. 'çÇêÊëËēĒğĞìÌíÍ‎îÎïÏīĪ' .. 'ḷḶłŁñÑóÓöÖõÕōŌ' .. 'ùÙúÚûÛüÜũŨūŪÿŸźŹ' .. 'ɑⱭʌɅꞵꞴÐðəƏǝƎɛƐɣƔꜧꜦɥꞍɩƖĸŋŊɲƝɔƆȣȢßẞʃƩþÞɯƜʊƱꞷꞶʋƲꭓꞳʒƷƹƸɂɁʔʕǀǁǂǃʘʻʼʽʾʿꞌꞋꜣꜢꜥꜤ' .. ']+' }
	l['en'] = { rare = '[' .. 'æÆœŒàÀáÁäÄãÃāĀåÅ' .. 'ɑⱭʌɅꞵꞴçÇéÉèÈêÊëËēĒəƏǝƎɛƐğĞɣƔìÌíÍ‎îÎïÏīĪɩƖ' .. 'ḷḶłŁñÑŋŊɲƝóÓöÖõÕōŌɔƆ' .. 'ùÙúÚûÛüÜũŨūŪʋƲźŹ' .. 'ɑⱭʌɅꞵꞴÐðəƏǝƎɛƐɣƔꜧꜦɥꞍɩƖĸŋŊɲƝɔƆȣȢßẞʃƩþÞɯƜʊƱꞷꞶʋƲꭓꞳʒƷƹƸɂɁʔʕǀǁǂǃʘʻʼʽʾʿꞌꞋꜣꜢꜥꜤ' .. ']+' }
	l['da'] = { rare = '[' .. 'áÁéÉíÍóÓúÚýÝǽǼǿǾ' .. ']+' }
	l['ca'] = { rare = '[' .. '·' .. ']+' }
	l['ast'] = { rare = '[' .. 'ḤḥḶḷ' .. ']+' }
	l['cy'] = { rare = '[' .. 'ẄẅẂẃ' .. ']+' }
	l['eo'] = { rare = '[' .. 'ĈĉĜĝĤĥĴĵŜŝŬŭ' .. ']+' }
	l['it'] = { rare = '[' .. 'JjKkWwXxYy' .. ']+' }
	l['fy'] = { rare = '[' .. 'æÆœŒàÀáÁâÂäÄãÃāĀåÅ' .. 'ꞵꞴçÇèÈéÉêÊëËēĒəƏǝƎɛƐğĞɣƔìÌíÍ‎îÎïÏīĪɩƖ' .. 'ḷḶłŁñÑŋŊɲƝòÒóÓöÖõÕōŌɔƆ' .. 'ùÙúÚûÛüÜũŨūŪʋƲźŹɂɁʔ' .. ']+' }
	l['nl'] = { rare = '[' .. 'æÆœŒàÀäÄãÃāĀåÅ' .. 'ꞵꞴçÇêÊēĒəƏǝƎɛƐğĞɣƔìÌ‎îÎīĪɩƖ' .. 'ḷḶłŁñÑŋŊɲƝõÕōŌɔƆ' .. 'ùÙûÛüÜũŨūŪʋƲźŹɂɁʔ' .. ']+' }
	l['ar'] = { rare = '[' .. 'ڤچ' .. ']+' }
	l['aeb'] = { rare = '[' .. 'ڥڨ' .. ']+' }
	l['arq'] = { rare = '[' .. 'ڥݣڨ' .. ']+' }
	l['ary'] = { rare = '[' .. 'ڥݣژ' .. ']+' }
	l['arz'] = { rare = '[' .. 'ڤچ' .. ']+' }
	l['kl'] = { rare = '[' .. 'BbCcDdWwXxYyZzÆæØøÅåĸ' .. ']+' }
	return l