Annexe:Mots nouveaux en ingouche (I)

Définition, traduction, prononciation, anagramme et synonyme sur le dictionnaire libre Wiktionnaire.

акха, алкхашк, алтам, анаш, ахка, аькха, аькхан, аьрда, аьрзи, аьтта, аьшк, бай, бандитски, барайтта, барг, барт, бархӏлагӏа, басар, басилг, басма, бахьан, баьде, баьцовгӏаш, баьццара, бе, бег, бедар, безаме, бекхам, бел, белаж, бер, беш, бешахо, бий, бийса, бил, бо, боамби, боахам, бов, бог, бога, бод, бодж, бозбуач, бол, болар, болат, болата, болх, борд, борз, бос, ботт, бохам, бӏарашдуарг, бӏарг, бӏаргасаьнаш, бӏаь, бӏаьринг, бӏаьсти, бӏеха, бӏехал, бу, букъ, бунг, бурч, бутт, бух, буц, вай, валар, вар, вардола, варени, вас, ваха, ваханза, вахар, ве, веда, ведар, веддар, велавала, велакъажар, велакъежа, вехар, вийнар, вир, во, воахаве, вовха, вовхархо, вож, воӏ, вор, вординг, вӏаьхий, , га, газа, гарг, гатта, геж, гез, генарг, герга, гергде, герз, ги, гидуарг, гизг, гизгаш, гий, го, гоамал, гоамвала, говр, гон, гонахьа, гор, горидоадерг, готта, гӏа, гӏаж, гӏайре, гӏалатвалар, гӏалате, Гӏалгӏай, Гӏалгӏайче, гӏар, гӏаш, гӏаьли, гӏаьрхо, гӏелвала, гӏибухера, гӏинбухе, гӏишло, гӏордаьна, гӏум, гув, гуйра, гуйре, да, дай, даим, дак, дакх, дарз, дарха, даха, дахка, дахчан, дац, даш, даша, даьла, даьри, даьсса, де, дезал, дезткъа, дезткъалагӏа, декар, декъа, делкъаха, делха, дерзана, дехка, деш, дешархо, ди, диг, диза, дийтта, дийхк, дика, диъ, диъалагӏа, доа, доазув, дов, дог, догдоахилга, догӏа, доккха, докъаде, дом, дома, дорх, дос, доттагӏа, дотув, дохка, дохкар, дохьаж, дош, дошув, дӏоагӏа, дув, дукхал, дулх, дуӏа, дух, духхьашха, духь-духьа, ера, етт, жеро, жий, жоп, жӏали, зе, зиза, зовз, зӏий, зӏокмоза, зӏы, зулам, зуламхо, зунгат, из, йий, ийсалагӏа, йист, йиша, инкал, йоӏ, йӏовхараш, Кавказ, карт, каша, каьхат, кизга, кирпишк, ког, кома, комар, кор, корта, кортамукъале, кӏай, кӏаьдвалар, кӏвал, кӏеж, кӏир, кӏира, кӏиранди, кӏо, кӏоажув, кӏоарга, кӏод, кӏормац, кӏотарг, кӏотаргаш, кӏувс, кӏург, кулг, кхайкар, кхалсаг, кхаш, кхаьра, кхе, кхел, кхера, кхерам, кхоаве, кхоалагӏа, кховзткъа, кховзткъалагӏа, кхойттлагӏа, кхокх, кхолха, кхор, кхосаборг, къа, къайг, къаракъ, къахьа, къаьст-къаьста, къе, къел, къизал, къона, къонал, къорал, къулбаседе, къулбаседера, къулбехьара, къулбехье, лазар, лакхера, ламаз, лард, лаха, лаьтта, лаьттан, лела, лер, лерг, -ло, лоа, лоабат, лоаца, лол, лом, лорий, лочкъаде, лувкхера, Магас, маланза, малар, малхбоалехье, малхбузе, малхбузехье, масал, массал, маха, махбар, махбе, Махӏашалкхе, маькх, мел, мелӏа, мераж, мерза, меца, миста, моастагӏа, моастагӏал, мож, моз, моза, мозгӏар, молха, морх, мотт, мӏара, муа, мукх, мух, Мухьмад, нахча, нийса, ниӏ, нихь, нокхармоза, нӏана, оагӏув, оаз, оалхазар, овла, оршот, ӏа, ӏаг, ӏаж, ӏажагӏа, ӏалам, ӏам, ӏаьдал, ӏаьдала, ӏаьржа, ӏилма, ӏо, ӏоаде, ӏовдал, ӏодахийта, ӏокӏал, ӏочудахийта, ӏуйраннара, ӏуйре, пен, пена, помидор, пӏаьраска, пӏелг, пӏенда, пурни, пхелагӏа, пхийта, пхийтталагӏа, пхоарал, пхьарс, пхьид, пхьор, пхьош, Россе, Россе Федераци, са, саг, сагал, сакъердаме, сахьат, саца, сацийта, саьмарсаькх, саьнгал, седкъа, селаӏад, селхан, сердал, сесаг, сетта, сигале, сийрда, сийсар, сихвалар, сотувсилга, соцаде, сухал, тайп-тайпара, талмач, тараз, тахан, тега, телат, тешам, ткъам, ткъеста, тоавалар, толам, тӏаьск, тӏеха, тӏий, тӏоададала, тӏоарска, тӏом, тӏум, турмал, тух, тхо, тхов, тюльпан, удар, урагӏа, уствоша, ушал, фо, фотосурт, фоттан, фуъ, ха, халхавала, халхар, халхаро, хаоттам, харцахьара, хаттар, хачи, хий, хох, хьагӏар, хьажа, хьазилг, хьайба, хьакха, хьалхара, хьастам, хьаяьр, хьежар, хьоа, хьогал, хьу, цабезам, царг, цахилар, цогал, цӏа, цӏаста, цӏацкъам, цӏе, цӏи, цӏий, цӏог, цӏокъ, цхьоалагӏа, ча, чан, чарахь, чарх, чаьтар, че, чил, чилла, чиш, чкъаьра, чкъор, чо, чов, чокхи, чоп, чӏагарг, чӏанг, чӏегилг, чӏоагӏа, чӏондарг, чу, чура, чурт, чутеӏа, чхьагӏар, чхьагӏаркъанз, ша, шай, шалта, шапша, шарбал, шахьар, шаьра, ше, шекар, шеко, ший, шийтта, шим, шинара, шиъ, шоа, шоатта, шовда, шовзткъа, шод, шок, шолкъа, шоллагӏа, шорал, шу, шув, шун, шура, шурий, шуча, эбарг, эгӏазал, эп, эрз, эрна, эс, этаж, эхь, юа, юв, юкъахдита, юх, юхь, я, яа, яга, яда, яздархо, язде, яй, ялх, ялхайтта, ялхлагӏа, яха, яц, яьхфоарти