Conjugaison:coréen/구르다

Définition, traduction, prononciation, anagramme et synonyme sur le dictionnaire libre Wiktionnaire.

Verbe

Hangeul 구르다
Prononciation 구르다
/ku.lɯ.ta/
[ku.ɾɯ.da]
Transcription gureuda
Conjugaison irrégulier-르
Radical 구르-
Thème en -으 구르-
Thème en -아/어 굴러-
Passé
-아/어--
굴렀-
굴렀으-
굴렀어-
Formes finales
Registre formel Registre informel
Non poli Poli Non poli Poli
Non passé Indicatif Déclaratif 구른다
gureunda
[ku.ɾɯn.da]
구릅니다
gureumnida
[ku.ɾɯm.ni.da]
굴러
gulleo
[kuɭ.ɭʌ]
굴러요
gulleoyo
[kuɭ.ɭʌ.jo̞]
Interrogatif 구르느냐
gureuneunya
[ku.ɾɯ.nɯ.nja]
구릅니까
gureumnikka
[ku.ɾɯm.ni.ˀka]
구르는가
gureuneunga
[ku.ɾɯ.nɯn.ɡa]
구르는가요
gureuneungayo
[ku.ɾɯ.nɯn.ɡa.jo̞]
구르는지
gureuneunji
[ku.ɾɯ.nɯn.dʑi]
구르는지요
gureuneunjiyo
[ku.ɾɯ.nɯn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 구르는구나
gureuneunguna
[ku.ɾɯ.nɯn.ɡu.na]
구르는구나
gureuneunguna
[ku.ɾɯ.nɯn.ɡu.na]
구르는군요
gureuneungunnyo
[ku.ɾɯ.nɯn.ɡun.njo̞]
Euphémique 구르는데
gureuneunde
[ku.ɾɯ.nɯn.de̞]
구르는데요
gureuneundeyo
[ku.ɾɯ.nɯn.de̞.jo̞]
Évidentiel Déclaratif 구르더라
gureudeora
[ku.ɾɯ.dʌ.ɾa]
구르더라고
gureudeorago
[ku.ɾɯ.dʌ.ɾa.ɡo]
구르더라고요
gureudeoragoyo
[ku.ɾɯ.dʌ.ɾa.ɡo.jo̞]
Interrogatif 구르더냐
gureudeonya
[ku.ɾɯ.dʌ.nja]
구르던가
gureudeonga
[ku.ɾɯ.dʌn.ɡa]
구르던가요
gureudeongayo
[ku.ɾɯ.dʌn.ɡa.jo̞]
구르던지
gureudeonji
[ku.ɾɯ.dʌn.dʑi]
구르던지요
gureudeonjiyo
[ku.ɾɯ.dʌn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 구르더구나
gureudeoguna
[ku.ɾɯ.dʌ.ɡu.na]
구르더구나
gureudeoguna
[ku.ɾɯ.dʌ.ɡu.na]
구르더군요
gureudeogunnyo
[ku.ɾɯ.dʌ.ɡun.njo̞]
Euphémique 구르던데
gureudeonde
[ku.ɾɯ.dʌn.de̞]
구르던데요
gureudeondeyo
[ku.ɾɯ.dʌn.de̞.jo̞]
Spéculatif Déclaratif 구르리라
gureurira
[ku.ɾɯ.ɾi.ɾa]
Interrogatif 구르랴
gureurya
[ku.ɾɯ.ɾja]
구를까
gureulkka
[ku.ɾɯɭ.ˀka]
구를까요
gureulkkayo
[ku.ɾɯɭ.ˀka.jo̞]
Assertif 구르지
gureuji
[ku.ɾɯ.dʑi]
구르죠
gureujyo
[ku.ɾɯ.dʑo̞]
Hortatif 구르자
gureuja
[ku.ɾɯ.dʑa]
구릅시다
gureupsida
[ku.ɾɯp.ˀɕi.da]
굴러
gulleo
[kuɭ.ɭʌ]
굴러요
gulleoyo
[kuɭ.ɭʌ.jo̞]
Impératif 굴러라
gulleora
[kuɭ.ɭʌ.ɾa]
구르십시오
gureusipsio
[ku.ɾɯ.ɕip.ˀɕi.o]
Promissif 구르마
gureuma
[ku.ɾɯ.ma]
구를게
gureulge
[ku.ɾɯɭ.ˀke̞]
구를게요
gureulgeyo
[ku.ɾɯɭ.ˀke̞.jo̞]
Passé Indicatif Déclaratif 굴렀다
gulleotda
[kuɭ.ɭʌ.ˀta]
굴렀습니다
gulleotseumnida
[kuɭ.ɭʌ.ˀsɯm.ni.da]
굴렀어
gulleosseo
[kuɭ.ɭʌ.ˀsʌ]
굴렀어요
gulleosseoyo
[kuɭ.ɭʌ.ˀsʌ.jo̞]
Interrogatif 굴렀느냐
gulleonneunya
[kuɭ.ɭʌn.nɯ.nja]
굴렀습니까
gulleotseumnikka
[kuɭ.ɭʌ.ˀsɯm.ni.ˀka]
굴렀는가
gulleonneunga
[kuɭ.ɭʌn.nɯn.ɡa]
굴렀는가요
gulleonneungayo
[kuɭ.ɭʌn.nɯn.ɡa.jo̞]
굴렀는지
gulleonneunji
[kuɭ.ɭʌn.nɯn.dʑi]
굴렀는지요
gulleonneunjiyo
[kuɭ.ɭʌn.nɯn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 굴렀구나
gulleotguna
[kuɭ.ɭʌt̚.ˀku.na]
굴렀구나
gulleotguna
[kuɭ.ɭʌt̚.ˀku.na]
굴렀군요
gulleotgunnyo
[kuɭ.ɭʌt̚.ˀkun.njo̞]
Euphémique 굴렀는데
gulleonneunde
[kuɭ.ɭʌn.nɯn.de̞]
굴렀는데요
gulleonneundeyo
[kuɭ.ɭʌn.nɯn.de̞.jo̞]
Évidentiel Déclaratif 굴렀더라
gulleotdeora
[kuɭ.ɭʌ.ˀtʌ.ɾa]
굴렀더라고
gulleotdeorago
[kuɭ.ɭʌ.ˀtʌ.ɾa.ɡo]
굴렀더라고요
gulleotdeoragoyo
[kuɭ.ɭʌ.ˀtʌ.ɾa.ɡo.jo̞]
Interrogatif 굴렀더냐
gulleotdeonya
[kuɭ.ɭʌ.ˀtʌ.nja]
굴렀던가
gulleotdeonga
[kuɭ.ɭʌ.ˀtʌn.ɡa]
굴렀던가요
gulleotdeongayo
[kuɭ.ɭʌ.ˀtʌn.ɡa.jo̞]
굴렀던지
gulleotdeonji
[kuɭ.ɭʌ.ˀtʌn.dʑi]
굴렀던지요
gulleotdeonjiyo
[kuɭ.ɭʌ.ˀtʌn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 굴렀더구나
gulleotdeoguna
[kuɭ.ɭʌ.ˀtʌ.ɡu.na]
굴렀더구나
gulleotdeoguna
[kuɭ.ɭʌ.ˀtʌ.ɡu.na]
굴렀더군요
gulleotdeogunnyo
[kuɭ.ɭʌ.ˀtʌ.ɡun.njo̞]
Euphémique 굴렀던데
gulleotdeonde
[kuɭ.ɭʌ.ˀtʌn.de̞]
굴렀던데요
gulleotdeondeyo
[kuɭ.ɭʌ.ˀtʌn.de̞.jo̞]
Spéculatif Déclaratif 굴렀으리라
gulleosseurira
[kuɭ.ɭʌ.ˀsɯ.ɾi.ɾa]
Interrogatif 굴렀으랴
gulleosseurya
[kuɭ.ɭʌ.ˀsɯ.ɾja]
굴렀을까
gulleosseulkka
[kuɭ.ɭʌ.ˀsɯɭ.ˀka]
굴렀을까요
gulleosseulkkayo
[kuɭ.ɭʌ.ˀsɯɭ.ˀka.jo̞]
Assertif 굴렀지
gulleotji
[kuɭ.ɭʌ.ˀtɕi]
굴렀죠
gulleotjyo
[kuɭ.ɭʌ.ˀtɕo̞]
Formes épithètes
- / - - -
Non passé 구르는
gureuneun
[ku.ɾɯ.nɯn]
구르던
gureudeon
[ku.ɾɯ.dʌn]
구를
gureul
[ku.ɾɯɭ]
Passé 구른
gureun
[ku.ɾɯn]
굴렀던
gulleotdeon
[kuɭ.ɭʌ.ˀtʌn]
굴렀을
gulleosseul
[kuɭ.ɭʌ.ˀsɯɭ]
Formes nominales
- -
Non passé 구르기
gureugi
[ku.ɾɯ.ɡi]
구름
gureum
[ku.ɾɯm]
Passé 굴렀기
gulleotgi
[kuɭ.ɭʌt̚.ˀki]
굴렀음
gulleosseum
[kuɭ.ɭʌ.ˀsɯm]
Formes conjonctive
- -니까 -다가 - - - -
Non passé 구르고
gureugo
[ku.ɾɯ.ɡo]
구르니까
gureunikka
[ku.ɾɯ.ni.ˀka]
구르다가
gureudaga
[ku.ɾɯ.da.ɡa]
굴러도
gulleodo
[kuɭ.ɭʌ.do]
구르면
gureumyeon
[ku.ɾɯ.mjʌn]
굴러서
gulleoseo
[kuɭ.ɭʌ.sʌ]
구르지
gureuji
[ku.ɾɯ.dʑi]
Passé 굴렀고
gulleotgo
[kuɭ.ɭʌt̚.ˀko]
굴렀으니까
gulleosseunikka
[kuɭ.ɭʌ.ˀsɯ.ni.ˀka]
굴렀다가
gulleotdaga
[kuɭ.ɭʌ.ˀta.ɡa]
굴렀어도
gulleosseodo
[kuɭ.ɭʌ.ˀsʌ.do]
굴렀으면
gulleosseumyeon
[kuɭ.ɭʌ.ˀsɯ.mjʌn]
굴렀지
gulleotji
[kuɭ.ɭʌ.ˀtɕi]